Utvecklingsmöjligheter för öar, bergsområden och glesbefolkade områden i EU:s regionalstöd efter 2020

Under andra veckan för European Week of Regions and Cities (EWRC) anordnade EU-kommissionens DG Regio ett webbinarium med fokus på utvecklingsmöjligheter i regioner med särskilda geografiska utmaningar. Mikael Janson från North Sweden representerade Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och poängterade särskilt vikten av en platsbaserad utvecklingspolitik.

EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (DG Regio) bjöd den 15 oktober in till en diskussion om EU:s sammanhållningspolitik efter 2020. Syftet var att undersöka vilka regionala utvecklingsmöjligheter sammanhållningspolitiken för med sig för öar, bergsområden och glesbefolkade regioner i nästa programperiod. Särskilt fokus riktades mot hur väl rustade dessa regioner är att bidra till en grön omställning i linje med den europeiska gröna given, mot bakgrund av  Coronapandemin, då flera av dessa regioner har drabbats extra hårt på grund av ett starkt beroende till turismsektorn.  

Utöver Mikael Janson från Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), bestod talarna av representerade från European association of mountain areas (Euromontana), Conference for Peripheral Maritime Regions (CPMR) samt regionala representanter från finska Lappland inom NSPA och italienska Sardinien samt Alpregionen. Webbinariet organiserades inom ramen för det årliga evenemanget European Week of Regions and Cities (EWRC). 

En platsbaserad politik med inspel från DG Regio 

För NSPA:s räkning framhöll Mikael Janson att det inför nästa programperiod är viktigt att ta hänsyn till de stora skillnader som finns inom NSPA-regionerna. Norra Sverige, Finland och Norge består av såväl glesbefolkade områden med demografiska utmaningar som  städer med  tillväxt. Det är där viktigt att trycka på för en platsbaserad politik som tar tillvara på olika områdens specifika utmaningar och möjligheter.  Han hoppades på att den nya landsbygdsagendan som är på gång i EU fångar de olika förutsättningar som är mellan olika typer av landsbygd, såsom EU:s glesbefolkade områden. 

Det var även något som Wallis Goelen Wandebrock, senior expert vid DG Regio samt ansvarig för arbetet med EU:s kommande landsbygdspolitik, höll med om. Hon menade att det från EU-kommissionens håll är viktigt att inte gå mot en ‘one fits all policy’, utan istället utforma en politik som erkänner den stora diversitet som finns mellan och inom regionerna. Wallis betonade att EU:s sammanhållningspolitik kommer ha en större flexibilitet efter 2020, där hon särskilt lyfte fram programområde fem (PO5) europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som särskilt viktigt. Hon nämnde även integrerade territoriella investeringar (ITI) som ett av flera viktiga instrument i genomförandet av programområde ett och två (PO1 och PO2) i nästa programperiod, där många regioner nu arbetar med detta som kraftfulla verktyg för en samling för lokal utveckling i sina regioner 

Päivi Ekdahl, regional utvecklingsdirektör i finska Lappland, och övriga regionala företrädare visade på hur planeringsprocessen och läget ser ut inför den kommande programperioden i EU. De kunde också visa exempel på hur de arbetar med ITI och för finsk del det stöd EU-kommissionen kunde ge regionerna i den av EU initierade industriella pilot för omvandling och modernisering av traditionella industriregioner som flera finska regioner i NSPA varit del av. 

NSPA-regionernas utmaningar och möjligheter  

Vidare sitter NSPA-regionerna på många viktiga naturresurser som är avgörande för att EU ska klara målet om klimatneutralitet till 2050. Där är exempelvis smart specialisering strategierna (S3) viktiga regionalpolitiska verktyg för att ta tillvara på regionernas komparativa fördelar med nytta för klimatomställningen. Även här är det dock viktigt att poängtera den stora variation av företag som är verksamma i NSPA-området, med alltifrån stora industrier till många mindre små- och medelstora företag (SME).  

Oavsett företagsstorlek är det dock nödvändigt med en snabb internetuppkoppling, varav Mikael betonande vikten av fortsatta satsningar inom bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden tillsammans med infrastruktur som också skapar förutsättningar för en grön omställning och innovation 

Satsningar inom digital infrastruktur var även något som Euromontanas representant Marie Clotteau poängterade som ett prioriterat område inför nästa programperiod. Hon lyfte även att satsningar på hållbar mobilitet bör vara lika självklara på landsbygden som i städerna, där tillgången till bland annat hållbara bränslen måste utökas. Hon såg behovet av en mer samlad politik i EU för regioner med specifika förutsättningar som också var anledningen till EU-kommissions inbjudan till webbinariet. 

Begränsad kapacitet för lokalt utvecklingsarbete 

Mindre landsbygdskommuner har ofta begränsat med administrativ kapacitet för att arbeta med utvecklingsarbete, vilket gör det svårt att skräddarsy och driva lokala utvecklingsprojekt med stöd av olika fonder. Utifrån det lade Mikael fram att det kan behövas administrativt stöd för att faktiskt kunna nyttja de olika finansieringsmöjligheter som finns tillgängligt för regional utveckling, något som är viktigt att ta med sig in i nästa programperiod.  

För NSPA med få människor över en stor geografi och många mycket små företag, är ett sådant administrativt stöd särskilt viktigt för att helt enkelt kunna dra full nytta av EU:s olika fonder och program och möjliga utvecklingsarbete. Helt enkelt då den kritiska massan och administrativa kapaciteten sällan finns hos de enskilda aktörerna. EU och den lokala och regionala nivån behöver arbeta ännu mer tillsammans för att också få med den nationella nivån på en sådan samverkan för en lokalt ledd strategisk utveckling.  

Läs mer om European Week of Regions and Cities 2020 (EWRC) här. 

Läs om North Swedens tidigare besök hos EU-kommission med fokus på platsbaserad utveckling och territoriella instrument här.

/Elin Johnson och Elvira Ahlring

19 Okt 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information