EU-kommissionen lanserar forum för smarta byar med syfte att främja entreprenörskap och innovationssystem i glesbygd

Ett forum för Start-up Villages har lanserats av EU-kommissionen med syfte att hjälpa landsbygdsområden att utveckla innovativt entreprenörskap och locka fler till att vilja bo och arbeta på landsbygden. Forumet ska fungera som en plattform för att dela kunskap och koppla samman aktörer över landsgränser och på så sätt utveckla gemensamma innovationssystem.

Start-up Village Forum erbjuder en plattform för företag, lokala, regionala, nationella och europeiska institutioner samt andra intressenter att samlas och dela med sig av insikter och utmaningar för innovation och entreprenörskap på landsbygden. Forumet ska bidra med kunskap om de svårigheter och brister som kan finnas, samt vad som kan göras för att stärka och utveckla innovationsekosystem på landsbygden. Initiativet är en del av EU-kommissionens långsiktiga vision för Europas landsbygdsområden. 

Forumet ska även informera entreprenörer och innovationsaktörer om vilka möjligheter som finns tillgängliga, via bland annat EU:s sammanhållningspolitik och EU:s fond för landsbygdsutveckling. 

Att informera om hur konceptet av en Start-up Village relaterar till Smart Villages  är också en prioritet. Smart Villages är en del av Europeiska nätverket för landsbygdsutvecklings (ENRD) tematiska arbete inom Smarta och konkurrenskraftiga landsbygdsområden. Syftet är att stärka landsbygdsområden på olika sätt genom att bland annat skapa nätverk och utbyten av kunskap med hjälp av de finansieringsverktyg som finns.  

Sammanfattat är de generella målen för Start-up Villages  att: 

  • Stödja en fortsatt utveckling av innovationsekosystem på landsbygden 
  • Identifiera och analysera vad som främjar innovation i landsbygdsområden 
  • Koppla samman innovationsaktörer över EU med fokus på nystartade småföretag 
  • Tillhandahålla en gemensam förståelse för konceptet Start-up Village och understryka kopplingen med konceptet för Smart Villages.  

Du kan läsa mer om Start-up Village Forum här

Läs mer om EU:s regionalpolitik för att stötta rurala områden här 

Läs mer om Smart Villages här samt de senaste nyheterna inom området här 

Läs mer om Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) nya landsbygdsagenda här 

Läs om EU:s nya vision för landsbygden här 

/Lisa Berglund 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information