Höstens första styrgruppsmöte för NSPA

Under eftermiddagen den 15 september sammanträdde styrgruppen för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)-nätverket för första gången denna höst för att diskutera året och kommande årets prioriteringar och projekt. Även denna gång hölls mötet virtuellt men förhoppningarna om att snart kunna ses i fysisk form var genomgående under mötet. Viktiga frågor var Arktis, det kommande NSPA- forumet och en ny OECD-studie samt EU:s stora klimatpaket.

Flyttat NSPA-forum 

NSPA-nätverket består av representanter från de fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland), de sju nordligaste och östra regionerna i Finland (Lappland, Norra Österbotten, Centrala Österbotten, Kainuu, Nordkarelen, Pohjois-Savo och South Savo) och norra Norge (Finnmark Troms region och Nordland). Nätverket delar gemensamma omständigheter och mål och arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU -institutionerna, påverka EU: s politik och tillhandahålla en plattform för bästa praxis. Från svensk sida sitter Glenn Nordlund, Västernorrland, Elise Wiker Rydén, Jämtland Härjedalen, Nils-Olov Lindfors, Norrbotten, samt Rickard Carstedt, Västerbotten, i styrgruppen. 

På dagordningen för mötet, lett av nuvarande ordföranden Tomas Nordvoll från Nordland, var bland annat en uppdatering om EU:s kommande Arktiska policy, nästkommande NSPA-forum, möjligheten till en ny Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)-studie, statstöd samt EU:s stora klimatpaket “Fit for 55” med syfte att minska EU-ländernas utsläpp med 55% mot 1990 till år 2030. 

Den 21-22 oktober var det planerat att hålla årets NSPA Forum som vänder sig till alla som arbetar med regionala utvecklingsfrågor i de 13 NSPA-regionerna för gemensamma diskussioner. Värd denna gång, efter att som så mycket annat inte kunnat ha ett forum på ett par år, är Region Västerbotten. Det konstaterades dock att det ännu råder stora osäkerheter om möjligheterna och det tillrådliga i att kunna resa och träffas då flera regioner på framförallt finsk sida har fortsatta reseförbud in i oktober åtminstone.  Utmaningarna med att anordna någon form av hybridforum ansågs också för svåra med så kort tid kvar. Det beslutades därför att flytta forumet till våren för ett fysiskt möte i Västerbotten och istället anordna ett digitalt möte för den som vill att ansluta till den 21 oktober med fokus på EU:s nya arktiska politik, en ny OECD-studie samt diskussion om samverkan inom NSPA inom utpekade möjliga områden. Följt av ett styrgruppsmöte på förmiddagen den 22 oktober.  

Ny OECD-studie 

Även möjligheten till en ny OECD-studie diskuterades, som uppföljning till den studie som lanserades 2017. Mikael Janson från North Sweden berättade om hur OECD tagit en kontakt under sommaren för att efterhöra intresse från NSPA att medverka i en ny studie, att följa upp den territorial review OECD gjorde för NSPA för några år sedan och som lanserades i den Europeiska Regionkommittén under 2017. Det är en studie som spelat stor roll för nätverkets arbete gentemot EU och även på hemmaplan och där det först diskussioner inom NSPA hur ett fortsatt strategiskt gemensamt arbete kan tas vidare inför kommande diskussioner och förslag i EU om framtidens regionalpolitik och stöd till det nordligaste Europa. En uppföljningsstudie i regi av OECD med fokus på hur det europeiska Arktis utifrån det samlade NSPA kan bidra till EU:s gröna omställning och digitalisering passar väldigt väl in i den diskussionen och kan ge verktyg för det regionala utvecklingsarbetet baserat på de analyser och rekommendationer den förra studien lyfter.  

Denna gång skulle studien kunna finansieras av EU-kommissionen  och för det måste en ansökan komma in via den svenska och finska regeringen senast i slutet av oktober. Det är varje region som har att fatta beslut om medverkan eller inte, men är ett gemensamt arbete inom NSPA och som för den tidigare studien samordnad via EU-kontoren. Styrgruppens medlemmar som företräder de 13 regionerna i NSPA var eniga om att detta är ett bra och viktigt initiativ som drar nytta av den investering som gjordes i den tidigare studien som haft stort värde för regionerna och hela NSPA. Det blir ett förankringsarbete i respektive region, med den uttalade ambitionen att få till en ansökan till EU-kommissionen och om den godkänns kan arbetet med studien påbörjas under våren 2022. 

Arktis och gröna given 

Under mötet lyftes flera viktiga frågor för NSPA såsom statsstöd, vätgas och pågående översyner i EU på transportområdet med mera. En fråga som nätverket genom åren varit engagerat i och kunnat påverka är EU:s arktiska politik för ett ökat fokus på EU:s egna arktiska regioner. Det pågår en översyn av EU:s arktiska politik och styrgruppen fick en uppdatering av bland annat det möte direktörerna för EU-kontoren haft med EU:s arktiska ambassadör Michael Mann i veckan före.  

En annan het punkt under mötet var det stora klimatpaketet “Fit for 55 “och diskussioner kring vilka konsekvenser det kan få för våra regioner: särskilt för skogen och skogsbruket vad gäller för förnybar energi, förändrad markanvändning och biomassa samt överlag vad som definieras som hållbart skogsbruk och inte. EU-kommissionen vill i sina förslag i hög grad begränsa skogens användning till förmån för att vara en så kallad kolsänka på ett sätt som inte fungerar för svenskt eller finskt vidkommande och är viktiga frågor för NSPA att nu arbeta med i EU. 

Läs mer om här Northern Sparsely Populated Areas  

Läs mer om Northern Sparsely Populated Areas position om EU:s skogsstrategi här  

Läs mer om den föregående OECD-studien här

Läs mer om NSPA:s möte med EU:s arktiska ambassadör Michael Mann och den arktiska EU-politiken samt de arktiska aktiviteter som North Sweden bevakar under hösten, här  

/Mikael Janson 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information