Northern Sparsely Populated Areas utökade styrgruppsmöte

Den 21 oktober anordnade nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) genom North Sweden ett utökat digitalt styrgruppsmöte. Mötet ersatte NSPA:s forum som var tänkt att äga rum i Skellefteå men som har flyttats fram till våren 2022. På agendan fanns bland annat uppdateringar om EU:s nya arktiska policy, NSPA:s arktiska investeringsplattform, skogens betydelse för EU:s gröna giv och NSPA:s arbete framåt.

NSPA:s nätverk utgörs av de fyra nordligaste länen i Sverige, de sju nordligaste och östra regionerna i Finland samt norra Norge. Nätverket arbetar under gemensamma omständigheter och mot gemensamma mål, ett samarbete med syfte att bidra till en ökad medvetenhet om regionen i EU samt för att påverka EU:s politik och tillhandahålla en plattform för detta arbete.  

Den 21–22 oktober var det planerat att årets NSPA-Forum skulle hållas, ett forum som vänder sig till alla som arbetar med regionala utvecklingsfrågor i de 13 NSPA-regionerna. Forumet fick dock skjutas fram till våren 2022 till följd av Covid-19-restriktioner. NSPA:s styrgrupp ville ändå få en möjlighet att uppdatera sig och andra kring aktuella EU-frågor i regionerna och anordnade därför ett digitalt utökat styrgruppsmöte i regi av North Sweden. På dagordningen för mötet, modererat av Mikael Janson från North Sweden, fanns den nya Arktiska policyn, den Arktiska investeringsplattformen (AIP), ett nytt samarbete med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), skogens bidrag till EU:s gröna giv, och slutligen uppdateringar från NSPA:s arbetsgrupper.  

Fokusskifte i den nya arktiska policyn 

Tyngdpunkten under seminariet låg på EU:s nya arktiska policy som presenterats veckan innan, den 13 oktober, under Arctic Circle Assembly i Reykjavik. Därav gästades seminariet av Michael Mann, EU:s arktiska ambassadör och en av huvudförfattarna till policyn. Den nya arktiska policyn är uppdelad i tre kapitel; det första med ett säkerhetspolitiskt fokus, det andra med klimatfokus och det sista kapitlet om grön, blå och digital omställning med fokus på regional utveckling. Under seminariet fick Michael Mann frågan om placeringarna av de olika kapitlen också reflekterade EU:s prioriteringar. Det sista kapitlet som hanterar ämnen som är mer relevanta för NSPA-regionen har nämligen fått skifta plats i förmån för säkerhetsfrågan som kommer först och tar mer plats jämfört med den tidigare arktiska policyn från 2016. Mann ville dock försäkra NSPA om att kapiteluppdelningen inte ska reflektera att något område är viktigare än det andra för EU, utan att uppdelningen snarare var en redaktionell fråga.      

Mann beskrev även policyn som att den sätter människorna först, genomsyras av den gröna given och är mer målinriktad och konkret jämfört med EU:s förra arktiska policy, något som ska göra det lättare för aktörer i Arktis att söka stöd från EU, dock med ännu tuffare hållbarhetskrav. Nils Kristian Sørheim Nilsen från North Norway svarade med att välkomna den konkreta kopplingen som görs i policyn mellan EU:s fonder, program och Arktis vilket ger en tydligare riktning för det arktiska regionala utvecklingsarbetet.  

EU:s arktiska ambassadör uttryckte tacksamhet för dialogen med NSPA 

Michael Mann beskrev arbetet med policyn som en lång och komplicerad process men att den generellt har fått ett positivt bemötande och ville passa på att tacka NSPA för samarbetet: 

- Vi har haft ett väldigt positivt utbyte med NSPA, ni har verkligen hjälp oss i att guida vårt arbete med policyn framåt, stort tack för det! 

Mikael Janson instämde gällande utbytet: 

- Det är kul att vi kan se i delar policyn att vi har blivit lyssnade på och att de perspektiven som vi har lyft också är synliga i policyn, och att vi även blivit erkända i policyn som dialogpartner för EU kring utvecklingen i Arktis.  

Michael Mann avslutade med att poängtera att utkomsten av den nya arktiska policyn inte är slutet, utan bara början på arbetet mot ett hållbart Arktis för alla. Nu börjar den svåra biten - implementeringsfasen, där han hoppas på fortsatt stöd från NSPA.   

Den arktiska investeringsplattformen  

Gällande investeringsmöjligheter i Arktis bjöd seminariet också på en uppdatering från den Arktiska investeringsplattformen (AIP) som just nu är under utbyggnad. Jukka Teräs, en av projektledarna för AIP, berättade att plattformen ska fungera som en tillväxtkatalysator för små och medelstora företag i Norr och ska underlätta för gränsöverskridande finansiering och investering samt öka utbytet av kunskap mellan NSPA:s regioner. Teräs underströk att det är viktigt att regionerna och företagen med många andra finansieringsverktyg för investeringar fokuserar på att komplettera varandra, inte tävla mot varandra, för att tillgodose de stora investeringsbehov som finns för hållbar utveckling, industriell omvandling och ekonomisk tillväxt i Arktis. Målet är att en fungerande plattform ska lanseras under 2022.  

Skogens betydelse för den gröna given  

Skogen har onekligen en mycket stor betydelse för NSPA och dess regionala utveckling, men trots detta nämns inte skog någonstans i den Arktiska policyn. Michael Mann menade att det beror på att EU redan har andra initiativ, strategier och lagstiftning som fokuserar på skog inom den gröna given - framförallt EU:s skogsstrategi, taxonomin och lagförslagspaketet fit for 55. Dock är även innehållet i dessa en het diskussion i EU just nu. Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas Brysselkontor, medverkade därför i seminariet för att prata om på vilka sätt skogen kan bidra till den gröna given samt om vilka konsekvenser EU:s stora klimatpaket som nu förhandlas kan komma att ha på det nordliga skogsbruket. Holmberg poängterade att skogen går att koppla till nästan samtliga mål i gröna given och att brukandet av skog måste ses som en lösning på den gröna omställningen, inte som ett hinder som hon menar att EU ofta gör, där skog  framställs som något som bara ska skyddas och som en kolsänka för EU. Hon ser också en del utmaningar angående hur vissa begrepp ska definieras och hur förslagen ska kunna implementeras i verkligheten, då många delar i förslagen inte tar hänsyn till lokala förutsättningar. 

Flera av mötets deltagare delade oron för EU:s skogspolitik och brist på nordliga och regionala perspektiv i den. Mikael Janson tryckte på att det viktiga nu är att fokusera på hur man kan påverka och influera EU:s förslag, bland annat genom att försöka delta i definieringsprocessen, bidra till öppna samråd och skriva gemensamma positionspapper.  

- Nu måste vi tillsammans försöka forma EU:s förslag så att de blir mer anpassade efter regionala förutsättningar, och tar hänsyn till våra perspektiv om hur skogen kan bidra till den gröna given på riktigt, på ett långsiktigt sätt, underströk Mikael Janson.  

Planering för en ny OECD-studie i NSPA 

Även möjligheten till en ny studie av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) diskuterades som uppföljning till den så kallade territorial review som lanserades 2017. Mikael Janson från North Sweden berättade om hur OECD tagit kontakt under sommaren för att efterhöra intresse från NSPA att medverka i en ny studie och därmed följa upp den tidigare studien. En sådan studie skulle främja framtidens regionalpolitik och det nordligaste Europas roll i EU genom att visa hur Arktis kan bidra till EU:s gröna omställning och digitalisering. Denna gång skulle studien kunna finansieras av EU-kommissionen och för det måste en ansökan komma in via den svenska och finska regeringen senast i slutet av oktober.  

Stefano Barbieri från OECD i Paris medverkade och berättade om upplägget och tankarna kring en sådan studie, som dels kan stärka NSPA:s kapacitet att tillsammans utveckla regionerna, dels titta på hur det nordligaste Europa kan bidra till EU:s gröna och digitala omställning. Från styrgruppen för NSPA som företräder de 13 regionerna i NSPA signalerades en enighet om att detta är ett bra och viktigt initiativ som drar fortsatt nytta av den investering som gjordes i den tidigare studien och har haft stort värde för NSPA:s regioner. Om ansökan godkänns kan arbetet med studien påbörjas under våren 2022. 

NSPA:s arbetsgrupper presenterade olika fokusområden för arbetet framåt 

NSPA:s arbetsgrupper inom arktisk attraktivitet och arktiska fördelar, arktiska resurser inom bioekonomi samt mineraler, presenterade vad de har fokuserat på sedan sommaren och vad man planerar att göra framåt. Arbetsgruppen med fokus på resurser presenterade läget inom bioenergi och hur de för tillfället arbetar på underlag att lämna in till de samråd som är öppna inom Fit for 55-lagförslagen. Gruppen fokuserar även på väte och synergier mellan grön och blå ekonomi. Arbetsgruppen med fokus på mineraler presenterade sitt arbete om bland annat hållbar utvinning och hur efterfrågan på mineraler ökar, men att utbudet av hållbart utvunna mineraler inte håller jämna steg med efterfrågan. Arbetsgruppen med fokus på arktiska fördelar har jobbat med att kartlägga och övervaka frågor som utgör utmaningar samt konkurrenskraftiga arktiska fördelar. Arbetsgruppen med fokus på arktisk attraktivitet har i första hand fokuserat på hållbar turism och vill kartlägga aktörer i NSPA samt se hur de vill utnyttja NSPA för att interagera med EU och lyfta fram regionens arbete med hållbar turism i linje med gröna given.  

/Lisa Berglund och Maria Boström

Läs mer om NSPA här 

Läs North Swedens nyhet om den arktiska policyn här 

Läs mer om den föregående OECD-studien här 

Läs mer om NSPA:s tidigare möte med EU:s arktiska ambassadör Michael Mann samt de arktiska aktiviteter som North Sweden bevakar under hösten här  

Läs Skogsindustriernas presentation här 

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information