Norra Sverige i fokus under Arctic Spirit i Rovaniemi

Ett gemensamt Arktis eller en omstridd plats var temat för årets upplaga av Arctic Spirit i Rovaniemi, den 15–17 november. EU:s roll för en hållbar utveckling av regionerna i det europeiska Arktis är central, inte minst för norra Sverige, samtidigt som det lär krävas mer nära samarbete över gränserna mellan betydligt fler aktörer, menar företrädare för EU, nationer, regioner, näringsliv och samiska samhällen – det var huvudfrågan när deltagare fick träffas på riktigt efter år av digitala möten.

Arctic Spirit arrangeras av årligen av Arctic Centre i Rovaniemi och samlar politiker, tjänstemän, forskare, journalister, näringslivsföreträdare och andra intresseorganisationer för att diskutera utvecklingen av EU:s arktiska politik och gränsöverskridande samarbete i Barentsregionen.

Barents - plattform för stabil och hållbar utveckling

Finlands utrikesminister Pekka Haavisto inledde Finlands största konferens för arktiska frågor med att tala om betydelsen av en inkluderande dialog och ett bredare samarbete mellan människor som lever i det europeiska Arktis. Finland har just inlett sitt ordförandeskap i Barents-Euro Arctic Council, och passade därför på att presentera sitt program som till stor del kommer att fokusera på biologisk mångfald, ungas möjligheter att delta i samarbetet och särskilt stödja elektrifiering av transporter i området, såsom utbyggnad av laddstolpar i glesbefolkade områden.

Barents-Euro Arctic Council (BEAC) är ett samarbete mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland på både ministernivå och regional nivå. För Sveriges del företräder länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten de två nordligaste länen på regional nivå. Barentsrådet etablerades 1995 i Kirkenes för att främja stabilitet, säkerhet, hållbar utveckling, tillvarata ekonomiska möjligheter och stärka det mellanfolkliga samarbetet i Barentsregionen. Ordförandeskapet för det regionala samarbetet innehas i två år parallellt med det nationella ordförandeskapet och har just överlämnats från Länsstyrelsen i Västerbotten till Nenets, Ryssland.

EU lyssnar och tar till sig av regionernas inspel

Raphael Goulet, författaren till EU:s arktiska policy vid EU-kommissionens generaldirektoriat för havsfrågor (DG Mare), var en av flera glada talare som äntligen fick möjlighet att träffa kollegor på riktigt igen efter pandemin. Goulet tackade ännu en gång Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)-nätverket för alla inspel under de senaste åren som drivits fram av North Sweden och lagt grunden för mycket utav policydelarna som rör hållbar regional utveckling. EU ser regionernas behov resurser för att kunna tackla särskilda territoriella utmaningar i Arktis, såsom bristen på människor och kompetensförsörjning. En akut fråga som blir allt viktigare även för EU när den gröna omställningen av industrier och samhällen ska genomföras med resurser och klimatsmarta lösningar i norra Europa, vilket kräver utbildad arbetskraft.

Potentialen för hållbar regional utveckling i det europeiska Arktis är stor, menade Goulet. EU kan bidra till utvecklingen genom investeringar, såsom via EU:s sammanhållningspolitik och Europeiska Investeringsbanken, men också genom ökat samarbete kring metoder som smarta specialiseringsstrategier för att tillvarata varje regions styrkeområden. Innovation och utbildning blir allt viktigare, vilket är särskilt svåra utmaningar att sig an i glesbefolkade områden som kräver anpassade lösningar och satsningar. EU är fortsatt intresserade och lyhörda för en dialog med aktörer i Arktis om hur man tillsammans ska kunna gå vidare för att lösa på bättre sätt än tidigare. EU-kommissionen befinner sig nu i så kallat inlärningsläge för att kunna förverkliga policyn, avslutade Goulet.

Blickarna vänds mot norra Sverige

Industrins klimatdrivna investeringar i norra Sverige verkar inte ha undgått någon. Flera panelister och frågor från deltagare rörde just de angenäma utmaningarna med att hantera och tillvarata möjligheterna som nu skapats i och med de största industriella satsningarna i svensk historia som nu sker i det europeiska Arktis. Uleåborgs borgmästare, Mirja Vehkaperä, nämnde att företag i hennes stad nu i större grad söker sig västerut till affärsmöjligheter i Sverige. VD:en för Lapplands handelskammare Liisa Ansala, och regionkommittéledamot Mikkel Näkkäläjärvi från Ivalo, erkände båda två att de känner viss avund över kapitalet som nu satsas men också stor entusiasm kring allt som nu sker i närområdet och som lär ha positiva effekter även för utvecklingen i Finland. Det nära samarbetet inom NSPA som pågått i över tjugo år nu, och särskilt den nära kontakten mellan Brysselkontoren Northern Norway, East-North Finland och North Sweden, lyftes fram som ett gott exempel på samverkan över gränserna av Kari Aalto, direktör för East-North Finland. Aalto menade att det nära samarbetet på Brysselarenan är en viktig förutsättning för att regionerna i norra Europa tillsammans sätts på kartan och får inflytande i viktiga EU-frågor, såsom EU:s nya arktiska politik.

/John Kostet

Läs North Swedens nyhet om tankar kring den nya arktiska politiken här. 

Läs North Swedens nyhet om EU:s arktiska forum 10-11 november här.

25 Nov 2021 NSPA Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information