Ge synpunkter på EU-kommissionens utvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020

Den 12 januari lanserade EU-kommissionen en efterhandsutvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden för att bedöma resultaten av investeringarna under programperioden 2014–2020. Fram till den 9 februari går det att lämna in synpunkter. Det är en bra möjlighet för aktörer i norra Sverige som arbetat med EU:s regionalpolitik att bidra med inspel till EU-institutionerna.

Regionalpolitiken, ett av EU:s främsta investeringsområden, omfattar alla regioner och städer i EU och ska stötta jobbskapande, företagens konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Regionalpolitiska investeringar ska bidra till att uppnå EU:s politiska mål inom områden som utbildning, sysselsättning, energi, miljö, inre marknaden, forskning och innovation. Under programperioden 2014–2020 avsattes 265 miljarder euro till regionalpolitik för att tillgodose utvecklingsbehoven i EU:s alla regioner.  

Tillfälle att lämna synpunkter 

Den 12 januari lanserade EU-kommissionen en efterhandsutvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden. Utvärderingen ska undersöka ändamålsenligheten, effektiviteten och genomslaget hos och inverkan av de investeringar som finansierats av ERUF och Sammanhållningsfonden under perioden 2014–2020, samt hur väl investeringarna stämde överens med EU:s övriga politik och bidrog till det europeiska mervärdet. EU-kommissionen vill genom utvärderingen kartlägga: 

  • faktorer som bidragit till investeringarnas framgång eller misslyckande under olika socioekonomiska förhållanden 
  • god praxis på hur fonderna har bidragit till tillväxt, hållbar utveckling och jobbskapande. 

Nu finns det möjlighet för berörda parter att lämna in synpunkter på EU-kommissionens utvärdering. Samrådsprocessen är inriktade på intressenter som har varit direkt involverade, såsom aktörer som deltagit i förvaltningen av operativa program, aktörer som varit involverade som projektansvariga eller stödmottagare i åtgärder, mottagare av direktstöd, övervaknings-, kontroll- och utvärderingsorgan samt allmänheten. De uppmanas även att bidra till kanalerna för datainsamling som ska etableras under utvärderingen, till exempel enkäter och expertforum. 

Preliminär tidsplan 

Tidsperioden där man kan lämna synpunkter på efterhandsutvärderingen sträcker sig fram till 9 februari 2022 och EU-kommissionen ska sedan ta hänsyn till dem när de arbetar vidare med initiativet. Ett offentligt samråd förväntas därefter inledas under det andra halvåret 2022, då utvärderingens arbetspaket är i gång och de inledande rapporterna om inkomna svar förbereds. EU-kommissionens antagande av utvärderingen är planerad för tredje kvartalet 2025. En rapport som sammanfattar alla samrådsaktiviteter kommer att utarbetas och resultatet av dessa kommer att återspeglas i slutversionen av utvärderingsrapporten som EU-kommissionen ska utarbeta efter utvärderingen.  

Läs mer om utvärderingen och hitta samrådet här

Läs mer från North Sweden om EU:s regionalpolitik här:

EU-projekt i regionen 

Europas regionkontor i dialog med EU-kommissionär Elisa Ferreira 

Läs EFNS position om EU:s regionalpolitik här: 

Europaforum norra Sverige vill se ett nationellt regionalfondsprogram 2021–2027 som gynnar hela Sverige 

Territoriella dimensionen i sammanhållningen

Planering och genomförande av EU:s sammanhållningspolitik

/Maria Boström

 

17 Jan 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information