Hur kan näringslivet bidra till ett grönt, fredligt och välmående Arktis?

De nordiska näringslivsorganisationerna i Bryssel bjöd in till ett seminarium om implementeringen av EU:s arktiska policy. I panelen satt bland annat Europaparlamentarikern Pernille Weiss, EU:s Arktiska ambassadör Clara Ganslandt samt Mikael Janson, direktör på North Sweden European Office. Diskussionerna centrerades kring de arktiska regionernas roll i den gröna omställningen och hur näringslivet kan bidra till att uppfylla de politiska målen som är satta i den Arktiska policyn.

Brysselkontoren för Svenskt näringsliv, Dansk industri, Norska näringslivets huvudorganisation samt Finsk industri bjöd den 25 oktober in till seminarium om EU:s arktiska policy från 2021. Salen i Residence Palace i Bryssel var fullsatt när beslutsfattare och nordiska näringslivsintressenter samlades för att diskutera genomförandet av den Arktiska policyn och hur näringslivet kan agera som strategisk partner för att uppnå dess politiska mål. Talare under seminariet var danska Europaparlamentarikern Pernille Weiss tillika vice-ordförande för Europaparlamentets Arctic Friend Group, och EU:s Arktiska ambassadör, Clara Ganslandt, Mikael Janson, direktör på North Sweden European Office, Nils Henrik Bundsgaard, Militär chefsrådgivare på danska Termas samt representanter från det norska och finska näringslivet.  

EU:s arktiska politik i ljuset av det uppdaterade säkerhetsläget 

Under hösten 2021 lanserade EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst sin nya integrerade politik för Arktis, med titeln ”Ett starkare EU-engagemang för ett grönare, fredligare och mer välmående Arktis”. Sedan dess har det geopolitiska läget förändrats drastiskt i Arktis i och med Rysslands invasion av Ukraina, vilket gjort att EU:s strategiska intresse för den arktiska politiken har ökat ytterligare. 

EU:s Arktiska ambassadör, Clara Ganslandt, betonade att mycket har förändrats sedan publiceringen av den integrerade politiken för Arktis, och att det nu behövs ta nya tag kring det arktiska samarbetet, men att det däremot inte kommer att komma någon ny politik för Arktis i nuläget från EU:s sida. Hon underströk även vikten av att inte se Arktis som en enda region, utan flera arktiska regioner, med olika förutsättningar, möjligheter och utmaningar.  

Det förändrade säkerhetspolitiska läget genomsyrade även Nils Henrik Bundsgaard, Termas Militära chefsrådgivares tal, som menade att ett fredligt Arktis är en förutsättning för ett hållbart och välmående Arktis och efterfrågade särskilda åtgärder för Arktis genom Europeiska försvarsfonden.  

Europaparlamentarikern Pernille Weiss poängterade att ett fredfullt arktiskt inte bara innebär frånvaron av krig i området, men även ett välmående arktiskt där människorna som bor där har möjlighet till ett gott liv. Hon vill se ett ökat EU-engagemang i Arktis med mer fokus på innovation, forskning och utveckling för att regionen ska kunna fortsätta leverera hållbar tillgång till råvaror och innovativa lösningar till EU.  

Det mänskliga perspektivet på Arktisk 

Ofta är det klimatet eller säkerhetspolitiska läget eller klimatet som får det huvudfokus när Arktis diskuteras, och ofta blir diskussionen väldigt polariserad mellan röster antingen för ett bevarande eller mer exploatering i Arktis. För norra Sverige har det varit viktigt att EU:s perspektiv på Arktis blir bredare och mer balanserat, att fokus flyttas från polaris till samhälle och att det är människorna som bor, lever och verkar i Arktis måste få utgöra grunden för politiken. Det mänskliga perspektivet var det som Mikael Janson, direktör på North Sweden, la tyngdpunkten på under sitt anförande, och menade att fokus på ett välmående Arktis även vägen för att nå ett fredligtoch klimatsmart Arktis, som kan leverera hållbara resurser.  

De arktiska regionernas betydelse för den gröna omställningen 

De arktiska regionerna har en enorm roll att spela för den gröna omställningen och EU:s intresse för de tillgångar och etableringar som finns där var ett återkommande tema. Inte minst i norra Sverige, där det nu sker en form av grön re-industrialisering, med etableringar av nya såväl som omställning av gamla energiintensiva industrier. Det rör sig om stora investeringar i stålproduktion utan kol, hållbar utvinning av mineraler av avgörande betydelse, utveckling av grön batteriproduktion samt i hållbart skogsbruk som bidrar till en cirkulär bioekonomi för att nämna några av exemplen. Satsningar som attraherats av norra Sveriges regioner tack vare deras tillgångar av förnybar energi från bioenergi, vattenkraft, utbyggnad av stora vindkraftsetableringar och även av dess arktiska klimat.  

För att realisera all den potential som näringslivssektorn i norra Sverige har, och för att kunna fortsätta leverera resurser samt konfliktfria och klimatsmarta lösningar till EU behöver EU-lagstiftningen ta hänsyn till de arktiska regionernas förutsättningar, ökade satsningar på infrastruktur i området samt mer långsiktiga, hållbara investeringar i regionen för att etablera en hållbar tillväxt. Investeringar i en grön omställning handlar också om investeringar i människor och samhälle för att attrahera kompetens: 

– Det handlar om att få hela samhället att blomstra och växa för att skapa hållbarhet och attraktionskraft som i sin tur kan locka till sig kompetens och kapital. Det renderar behov av även samhällsinvesteringar och en diversifierad ekonomi för att bygga utvecklingen på ett långsiktigt hållbart regionalt ekosystem, sa Mikael Janson.  

Han betonade särskilt de små företagens förutsättningar vid sidan av de stora råvarubaserade industrierna som idag har mycket fokus. Den Arktisk investeringsplattformen, ett pågående Interreg-projekt som bedrivs av regioner inom nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i dialog med Europeiska Investeringsbanken. Det syftar till just att sänka trösklarna för att investera i små arktiska företag och samhällen för att integrera dem i de europeiska och globala värdekedjorna. 

North Swedens arktiska engagemang 

North Sweden har, via Europaforum norra Sverige (EFNS), Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR), länge bedrivit ett aktivt påverkansarbete för att EU ska bredda sin syn på Arktis och förverkliga sin politik för mer hållbar regional utveckling i nära dialog med människorna som lever och verkar i det europeiska Arktis. NSPA-nätverket, som är ett samarbete mellan de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge, pekas även ut som en erkänd dialogpartner för EU kring utvecklingen i Arktis i EU:s integrerade politik för Arktis från 2021.  

/Maria Boström 

Läs mer om North Swedens engagemang i den Arktiska Politiken här:

EU:s nya arktiska politik presenterad

Vad betyder EU:s arktiska politik för norra Sverige?

Regional utveckling i fokus när Arktis framtid diskuteradas

 NSPA välkomnar EU:S ökade engagemang för Arktis

Läs NSPA:s position om EU:s Arktiska policy här  

Läs mer om den arktiska investeringsplattformen här 

Läs EU-kommissionens och EEAS kommunikation här. 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information