Kickoff för det nya gränsöverskridande EU-programmet i norr – Interreg Aurora

Den 24 mars anordnades en digital kickoff för det nya EU-programmet Interreg Aurora som ska stärka det gränsöverskridande samarbetet mellan norra Sverige, Finland och Norge. Den första utlysningen öppnar 21 juni.

Interreg Aurora är ett nytt EU-program för budgetperioden 2021–2027 som ersätter Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. Geografiskt sett om man ser till ytan, motsvarar det nya området mer än ett och ett halvt Tyskland. Tio regioner i tre länder, från Närpes vid Kvarkens skärgård i Österbotten till Berlevåg vid ishavet i Troms-Finnmark. I Interreg Aurora ingår också delområdet Sápmi som sträcker sig mer söderut på svenska sidan och även innefattar Jämtlands län och delar av Dalarna.  

Interreg Aurora ska möjliggöra nya och stärka gränsöverskridande samarbeten mellan Sverige, Finland, Norge och Sápmi. Syftet med Interreg Aurora är att genom samarbete hitta gemensamma lösningar till gemensamma problem inom prioriterade områden såsom näringsliv, forskning och innovation, hållbar utveckling, utbildning, energi, miljö och transport.  

EU-kommissionär Elisa Ferreira välkomnar Interreg Aurora  

Elisa Ferreira, EU-kommissionär för sammanhållning och reformer, samt Pascal Boijmans, chef för enheten Interreg på EU-kommissionen, inledde eventet med att välkomna Interreg Aurora som nytt EU-program. Ferreira talade om tre utmaningar för de mest nordligaste EU-regionerna som hon hoppas ska utvecklas med hjälp av programmet: att motverka klimatförändringar, skydda samernas kulturarv och säkerställa kompetens i ett gränsöverskridande sammanhang.  

Pascal Boijmans, chef för enheten Interreg på EU-kommissionen, pratade om framtidsutsikterna för programmet. 

- Aurora är ett program som är byggt på en lång tradition av samarbeten och två mycket effektiva Interreg program (Nord och Botnia-Atlantica) som haft mycket bra resultat. Det finns nu chans att åstadkomma mer tillsammans men med samma mängd av finansiering. Nya partnerskap över hela geografin kan hjälpa till att öka innovation och mer samarbeten mellan områdena klimat, turism och kompetensförsörjning.  

Prioriteringar inom Aurora  

Länsstyrelsen i Norrbotten är förvaltande myndighet för Interreg Aurora och presenterade utformningen av programmet för den kommande utlysningsperioden 2022. Den finns fyra olika programprioriteringar, i vilka man kan välja mellan 1–3 olika specifika mål.  

Programprioriteringar och specifika mål: 

Prioritet 1: Smart och hållbar tillväxt. 

- Smart specialisering, forskning och innovation. 

- Små och medelstora företag med konkurrenskraft. 

Prioritet 2: Grön och hållbar övergång. 

- Klimatanpassning.  

- Naturskydd och biologisk mångfald.  

- Hållbar mobilitet. 

Prioritet 3: Utbildning, kultur och hållbar turism. 

- Utbildning och livslångt lärande. 

- Kultur och hållbar turism. 

Prioritet 4: Bättre och mer hållbart gränsöverskridande samarbete. 

- gränsöverskridande kapacitetsuppbyggnad. 

Det finns två typer av projekt, småskaliga projekt och vanliga projekt, som man kommer kunna söka. Ett småskaligt projekt kan vara, men kommer inte att begränsas till, en förstudie eller att etablera ett nätverk för tillämpning av ett vanligt projekt där budget inte överskriver en total kostnad på 200 000 kr. Interreg Aurora har medfinansiering från EU upp till 65% för EU-partners medan de norska aktörerna kan få upp till 50% medfinansiering. Kravet på medfinansiering från andra håll kan både vara privat och offentlig. Programmet finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med ca 94 miljoner euro under år 2021–2027. De främsta förmånstagarna är näringslivet, den offentliga sektorn, företagsfrämjande aktörer, kluster- och branschorganisationer, universitet, skolor och idéburna organisationer.  

Programsekretariatet uppmanar aktörer att utgå från en projektidémall och sedan boka in en konsultation för att få rådgivning och återkoppling kring sina projektidéer så snabbt som möjligt i processen. Första utlysningen kommer att öppna 21 juni och deadline är 23 augusti.  

Läs mer om Interreg Aurora här 

Läs om tidigare evenemang här 

Läs om första utlysningen här 

/Emilia Zetterlund 

30 Mar 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information