North Sweden bjöd in de svenska Europaparlamentarikernas medarbetare till frukostmöte

Fredagen den 2 december bjöd North Sweden in de svenska Europaparlamentarikernas medarbetare till en frukost på North Swedens kontor för att diskutera prioriteringar och evenemang inför det kommande svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023.

Med anledning av det stundade svenska ordförande i Europeiska unionens råd bjöd North Sweden de svenska Europaparlamentarikernas medarbetare till en frukost för att diskutera prioriteringar, möten och event under ordförandeskapet. North Swedens seniora rådgivare fick möjlighet att kort berätta om vad som kommer vara aktuellt inom sina respektive policyområden.  

Det är många stora och ödesmättade frågor som kan komma att vara på förhandlingsbordet under våren 2023 som berör Sverige, inte minst norra Sverige, för att nämna några; 

  • EU:s klimatpaket och övriga förslag som berör skog och vårt skogsbruk med näringens enorma exportvärden. 
  • Den nya råmaterialakten som går rakt in i vår industri för gruvor, mineraler och metaller, som inte presenterats ännu men som troligtvis kommer ha stor betydelse för norra Sverige. 
  • Energiförsörjningen och vilken roll som vattenkraft, vindkraft och bioenergi samt vätgas får lov att spela.  
  • Rysslands aggression i Ukraina som skär rakt in i även vårt europeiska Arktis mitt i den globala säkerhetspolitiken.  
  • Satsningar på infrastruktur för att från EU knyta norra Europa och Arktis närmare övriga Europa.  
  • Rymdfrågorna där norra Sverige tar positioner i EU.  

Därutöver läggs under det kommande året grunden för nästa programperiod och hela EU:s budget och inriktning, med stor betydelse för inte minst norra Sverige i den pågående gröna omställning som vår industri och övriga aktörer på vår hemmaplan tagit ledningen för. 

Möten kopplade till norra Sverige under det svenska ordförandeskapet 

Under det svenska ordförandeskapet kommer ett flertal möten äga rum i norra Sverige. I Norrbotten planeras utöver invigningen möten som berör rymdfrågor, den gröna omställningen och energifrågor. I Västerbotten planeras bland annat ett möte kombinerat med ett studiebesök för att visa medlemsländerna i ministerrådet hur hållbart skogsbruk fungerar i praktiken i Sverige och en attachéresa för arbetsgruppen för strukturåtgärder och de yttersta randområdena. I Jämtland planeras ett möte kring modernisering av statsstödsregler. North Sweden och våra aktörer på hemmaplan har deltagit aktivt med planeringen av flera av mötena för att norra Sverige ska vara på banan och synliggöras i EU under ordförandeskapet.

Utöver dessa möten kommer North Sweden, tillsammans med andra aktörer, även att arrangera flera event och seminarier under våren med koppling till det svenska ordförandeskapet, både i runt om Sverige och i Bryssel.

Bakgrund 

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, som inleds med att hela EU-kommissionens kollegium möter den svenska regeringen i Kiruna. Det är tradition att EU-kommissionen bjuds in till det aktuella ordförandelandet i början av ett ordförandeskap för att möta regeringen, vanligtvis i huvudstäderna. Men med tanke på den uppmärksamhet som norra Sverige har fått de senaste åren från EU – för de stora gröna industrisatsningarna, tillgången till grön energi och den starka innovationskraften – var det inte helt oväntat att Sveriges regering ändå valde just Kiruna för det första mötet. 

Läs mer om de inplanerade mötena här.

Läs mer om ordförandeskapsmötet i Kiruna här. 

Hitta North Swedens informationsfolder om norra Sverige här.

Läs om North Swedens informationskväll för EU-korrespondenter i Bryssel här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information