Öppen utlysning för forskning och utveckling av metall- och stålindustrin med finansiering från Fonden för en rättvis omställning

För att främja klimatomställningen i Sverige har Tillväxtverket nu lanserat två utlysningar med finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO) varav en specifikt ska finansiera projekt som bidrar till koldioxidneutralitet inom stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten. Deadline för ansökan är den 24 november.

Just nu har Tillväxtverket två pågående utlysningar med finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO). En av dessa riktar sig specifikt till forskning och utveckling som bidrar till koldioxidneutralitet inom stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten. Ansökan öppnade den 3 november och stänger den 24 november. 

Metall- och stålindustrin står för stora delar av Sveriges koldioxidutsläpp. Utlysningen syftar till att främja den forskning, innovation och utveckling som behövs för att industrierna i norra Sveriges klimatomställning, och för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen. Utlysningen omfattar 120 miljoner kronor i Norrbotten och 30 miljoner kronor i Västerbotten. Projekten kan beviljas stöd för upp till 90 % av den totala budgeten. 

Vem kan söka?  

Sökanden i utlysningen ska vara lärosäten, forskningsinstitut, forskningsaktörer och företagsfrämjande organisationer. Sökanden ska även vara en etablerad aktör som har direktkontakt med stålindustrin i Norrbotten eller metallindustrin i Västerbotten.  

Vad kan ni söka för?  

Utlysningen riktar sig till projekt som, med oberoende forskning inom stålindustrin i Norrbotten eller metallindustrin i Västerbotten, ska förbättra förutsättningarna för klimatomställningen inom metall- och stålindustrin och ska bidra till att industrin kan utveckla eller bibehålla sin konkurrenskraft.  

Projekten som kommer finansieras kan vara inom bland annat: 

  • Storskalig teknik för produktion och lagring av förnybar vätgas. 
  • Olika typer av biobaserade bränslen till stål- eller metallindustrin. 
  • Nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkuläritet inom stål- eller metallindustrin.  

Läs mer om utlysningen för metall- och stålindustrin och skicka in er ansökan innan den 24 november här. 

Läs mer om Fonden för en rättvis omställning här 

Läs mer om Fonden för en rättvis omställnings särskilda stöd till Metallindustrin i Västerbotten och stålindustrin i Norrbotten här.  

/Nora Vinderå

08 Nov 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information