North Swedens på Västerbottensturné

Sist ut på North Swedens besöksturnéer i hemmaregionerna var Västerbotten, efter tidigare besök i Norrbotten, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. Mellan den 6–9 december gjorde North Sweden nedslag med studiebesök i Västerbotten hos samhällsaktörer som på olika sätt arbetar med regional utveckling. Det blev en intressant vecka där kontorets medarbetare fick olika perspektiv på visioner respektive utmaningar i tider av samhällsomvandling.

North Sweden-kontorets turnévecka i Västerbotten den 6–9 december startade i några av inlandets fjällkommuner – Vilhelmina, därefter Storuman och Lycksele och sist ut till Skellefteå och Umeå. North Swedens medarbetare hann under ett innehållsrikt fyradagarsprogram i Västerbotten med företagsbesök och möten med nyckelpersoner från Region Västerbotten, kommunerna och Umeå Universitet som på olika sätt arbetar med regionens utveckling se olika perspektiv den pågående samhällsomvandlingen.

Skellefteå det snabbast växande området i Europa

Här skrivs just nu svensk industrihistoria men det är svårt att få folk att förstå vad som händer. Vad ni än har läst så händer det mycket mer! Så inledde Lorents Burman, kommunalstyrelsens ordförande, vid North Swedens möte med Skellefteå kommun med företrädare från politik och tjänstemannasidan.

I Skellefteå är samhällsomvandlingen i full gång och allt fler och större företag väljer att etablera sig i området. Att detta händer i just Skellefteå är inte en slump utan bottnar i att människor här vågat satsa när ingen annan trodde det var möjligt och kommunen har länge arbetat strategiskt för att attrahera investerare.  

Men samhällsomvandlingen handlar inte bara om etablering av gröna industrier utan allt runt omkring måste också komma på plats – inklusive välfungerande infrastruktur, tillgång till bostäder, en levande och attraktiv stad och mycket annat som nu kommer behöva växlas upp. I Skellefteå investeras just nu mest per capita i hela Sverige men det finns utmaningar med att hinna utveckla hela samhället tillräckligt snabbt. Den internationella inflyttningen till staden som redan är igång ställer dessutom nya krav på alla sektorer i samhället.

Ett skyltfönster för samhällsomställningen

Etableringen av Northvolt, Europas största batterifabrik, har satt Skellefteå på världskartan som nu har högt tryck från internationella besök som vill komma och se hur hela staden ställer om. North Sweden fick möjlighet att besöka Skellefteå Showroom, en gemensam satsning från flera samhällsaktörer i Skellefteå som ska fungera som en första anhalt för besökare som vill få en överblick av allt som händer i Skellefteå och varför det händer just här.

North Sweden fick en överblick av allt som händer i Skellefteå i Skellefteå Showroom.

Innovativa inlandskommuner som växlar upp

Skellefteå får idag mycket fokus och detsamma gäller Umeå, men det händer mycket spännande i Västerbottens inland med tillverkande industri, råvaruindustrin och en blomstrande besöksnäring, vilket North Sweden fick se prov på under kontorets besök i Vilhelmina, Storuman och Lycksele där kommunerna anordnade möten med ledande företrädare från politik och tjänstemannasidan. North Sweden togs i Vilhelmina emot av Andreas Eliasson och Max Fredriksson från den politiska ledningen och i Storuman av kommunstyrelsens Thomas Mörtsell, Ulf Widman, Karin Malmfjord, Jessica Bergfors och Ulrik Dahlgren samt i Lycksele kommunstyrelseordföranden Roland Sjögren. I dessa kommuner finns en stark tradition av entreprenörskap som har sitt ursprung i de rika naturresurserna - skogar, metaller och älvar och det är just i småföretagen som stor del av jobben finns och kommunerna satsar nu stort på företagsutveckling.

Lunch med den politiska ledningen och tjänstemän i Vilhelmina kommun.

Etableringar i Västerbottens inland

Låga omkostnader för el, lokaler och personal har lockat spännande gröna verksamheter att etablera sig och expandera i områden som tidigare dragits med avfolkningsproblematik. I Vilhelmina fick North Sweden möjlighet att besöka Inpipe Sweden, som lanserat världens första glasfiberarmerade liner för rörtätning, en klimatsmart lösning fri från styren och alla former av Bisfenol samt Ecoclime Group som erbjuder världsledande tekniklösningar inom cirkulär energi för fastigheter.

I Lycksele fick North Sweden besöka Hedlunda Industri, en högmodern träindustri som genom IKEA förser hela världen med kvalitativa trämöbler och genom teknikutveckling klarat av att möta konkurrensen från olika låglöneländer. Till det kommer besöksnäringen som växer i fjällvärlden, men det gavs också exempel på hur expansionen bromsas av bristande tillgång till tillräcklig elinfrastruktur, även fast det finns överflöd av lokal energi som dock leds åt annat håll.

North Sweden besök på Hedlunda Industri i Lycksele.

En testplats för distansöverbryggande innovationer

Stora delar av Västerbotten dras dock fortsatt med negativa befolkningskurvor som ger stora strukturella utmaningar, inte minst kopplade till de glesbefolkade områdena och långa avstånden. Men detta har också format en ökande grad av nära samverkan, över kommun- och sektoriella gränser, där gemensamma utmaningarna tacklas på innovativa sätt. Dessa unika förutsättningar har bland annat bidragit till att Västerbotten ligger i framkant i utvecklingen av distansutbildning och e-hälsa, som gavs prov på av såväl Region Västerbotten som i Storuman.

Ett exempel är Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) med huvudkontor i Storuman som North Sweden fick möjlighet att besöka. GMC är en del av Region Västerbotten som bedriver forskning, utveckling, innovation och utbildning för rätten till god, nära och jämlik vård i glesbygd. GMC har fått internationell uppmärkhet och fungerar dessutom som en demonstrationsplattform och besöksnod för primärvård i glesbygd och digital hälso- och sjukvård inom Världshälsoorganisationen.

North Sweden på besök Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) med huvudkontor i Storuman.

Umeå satsar stort på en attraktiv, inkluderande och hållbar stadsutveckling

Dagarna i Västerbotten avslutades i Umeå. Umeå går som tåget, är en av Sveriges mest snabbväxande städer och här skapas 1400 nya jobb per år bland annat genom industrisatsningarna SCA, Volvo och Cytiva, men vi behöver bli ännu fler Umeåbor – det var några av budskapen från kommunalstyrelsen ordförande Hans Lindberg, vice ordförande Anders Ågren och ande vice ordföranden Janette Ågren vid North Swedens besök hos Umeå kommun. 

Kommunen satsar stort på att skapa en attraktiv, inkluderande och hållbar stad för att få människor att vilja flytta hit och stanna kvar. Här pågår därför tunga investeringar i kultur och kreativa näringar och staden har redan blivit internationellt erkänd för både sitt jämställdhetsarbete, klimatarbete och att ha blivit utsedd till en ledarstad inom EU:s smarta städer-koncept för att utveckla mer hållbara energilösningar bland annat. Umeå är också en av de utvalda städerna i EU:s mission för 100 klimatneutrala städer.

Kommunalstyrelsen ordförande Hans Lindberg och vice ordförande Anders Ågren i samtal med North Swedens direktör Mikael Janson.

Umeå Universitet – ett globalt universitet med regional expertis

Att det händer mycket i norra Sverige märks även på Umeå universitet. Den pågående samhällsomvandlingen i norr kommer också att vara fokus för flera av universitetets kommande fokusområden och aktiviteter, bland annat ska en konferens anordnas om samhällsomvandlingen under 2023.

- Umeå Universitet är ett bredduniversitet som har flera av de utbildningar omställningen kräver och har unika möjligheter att bidra med ny kunskap av global betydelse om den pågående samhällsomvandlingen, berättade Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet, under North Swedens besök och möte med universitetsledningen.

Region Västerbottens testar nya former av samverkan för att klara samhällsomvandlingen

North Sweden fick möjlighet att träffa strateger från Region Västerbotten som på olika sätt jobbar med regional utveckling som gav ett regionalt perspektiv av vad som händer runt om i länet och de utmaningar som finns. North Sweden fick även ta del av regionala initiativ som utvecklats för att hantera samhällsomvandlingen. Dels North Sweden Green Deal, ett samarbetsprojekt med Region Norrbotten för att bemöta den gröna omställningen och arbetar bland annat med att underlätta vid rekryteringar till hållbara industrin och samtidigt minska risken att övrig industri tappar kompetens och dels Relocate, en ny form av samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Northvolt, Region Västerbotten och Skellefteå kommun och med syfte att möta det ökande behovet av kompetens i Skellefteå och hela Västerbotten genom nya rekryteringsmodeller och utbildningar. Det förstnämnda projektet har delfinansierat av Europeiska Regionalfonden och den sistnämnda av Europeiska Socialfonden.

Utmaningar som genomsyrar länet: Infrastruktur och Kompetensförsörjning 

Under besöken och samtal med länets samhällsaktörer fanns det två stora utmaningar som var återkommande; brist på kompetens och bristande infrastruktur som på många sätt går in i varandra.

Efterfrågan på arbetskraft kommer att öka enormt mycket i takt med de nya investeringarna, inte bara till industrierna utan till alla delar av samhället och bristen på kompetens beskrevs av många som det största tillväxthindret. Behovet av en bredare arbetsmarknad var något som flera av länets samhällsaktörer tog upp – för att lyckas få till kompetensförsörjningen krävs ökad rekrytering från hela Sverige, EU och även utanför EU.

För att samhällsomvandlingen ska lyckas krävs även en bra infrastruktur där varor kan transporteras effektivt och hållbart och som möjliggör för bättre rörlighet av människor, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. I exporttunga regioner som Västerbotten med långa avstånd och glesbefolkade miljöer är utökade och förbättrade transportmöjligheter, både i nord-sydlig och öst-västlig riktning, avgörande för framtiden, poängterade flera av länets samhällsaktörer.

Ett samlat grepp för att hantera samhällsomvandlingens utmaningar

Västerbotten står inför spännande tider med en grön nyindustrialisering som ger ringar på vattnet runt om i länet, men med detta kommer även nya utmaningar. För att tackla dessa och nå en långsiktig och inkluderande samhällsomvandling är behovet av en välfungerande samverkan mellan regioner, kommuner, näringslivet och akademin större än någonsin, där aktörer lyfter och drar nytta av varandra snarare är konkurrerar.

North Sweden tackar för besöken och ett fantastiskt värdskap från alla vi fick möjlighet att träffa i Västerbotten och ser fram emot en fortsatt dialog och förstås att komma tillbaka och följa upp de medskick och tankar vi fick med oss kopplat till EU:s roll och betydelse för det som nu sker.

Bakgrund till resan

Ända sedan utökningen av North Sweden-kontoret 2019, då Sveriges fyra nordligaste regioner samlades under ett och samma tak, har tanken varit att hela kontoret ska göra mer samlade turer i samtliga regioner för att få en uppfattning om vad som rör sig i runt om i länet, stärka relationerna till regionens samhällsaktörer samt bjuda in till dialog kring norra Sveriges koppling till EU-politik. Dessa planer sattes på paus när Covid-19 pandemin kom, men sedan möjligheterna till mer omfattande resor började öppna upp har North Sweden det senaste året gjort nedslag i Norrbotten, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland och nu sist ut Västerbotten.

/Maria Boström

Läs om North Swedens besök i Norrbotten här.

Läs om North Swedens besök i Jämtland Härjedalen här.

Läs om North Swedens besök i Västernorrland här.

Läs mer om North Sweden Green Deal här.

Läs mer om Relocate här.

Läs mer om Glesbygdsmedicinskt Centrum här.

18 Jan 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information