Tillväxtverkets generaldirektör och ESF-rådet besökte North Sweden

Den 20 och 21 mars hade North Sweden besök av de två svenska myndigheter som handhar EU:s regionalpolitiska stöd vad gäller Europeiska Regionalfonden (ERUF) respektive Europeiska Socialfonden Plus (ESF+). Det var först generaldirektören för Tillväxtverket, Elisabeth Backteman, för en dialog med North Sweden om ERUF och utvecklingen i norra Sverige inom inte minst nya initiativ i EU kring råvaror och klimatomställning. Därefter besökte en grupp från ESF-rådets ledningskansli kontoret och fick en dragning om hur North Sweden arbetar i Bryssel och hur socialfonden kan bidra till behovet av kompetensförsörjning i norra Sverige.

I bild: North Swedens medarbetare i dialog med Tillväxtverket.

Fint besök på Brysselkontoret för norra Sverige

Det hör inte till vanligheterna att centralt placerade myndighetsföreträdare besöker regionkontor i Bryssel, men utifrån tidigare dialoger och allt det som händer i norra Sverige med kopplingar till EU och behov av stöd från EU, finns ett intresse för att också ta del av hur regionen genom North Sweden arbetar i Bryssel och få reflektioner från Brysselarenan kring norra Sveriges behov och förutsättningar. Det har också från norra Sverige genom North Sweden framförts tydliga budskap om behovet av bättre samordning av EU:s olika instrument och att de också måste nå bredare för att hantera regionens specifika utmaningar vilket EU-kommissionen i många stycken delar synen på men också är av vikt att från svenska sida lyssna in. I det sammanhanget är Tillväxtverket och ESF-rådet två mycket centrala myndigheter.

I grunden handlar EU:s så kallade sammanhållningspolitik om att genom Regionalfonden bidra till att bygga utvecklingskapacitet regionalt och lokalt, för att i sin tur genom Socialfonden fylla den kapaciteten med nödvändig rätt kompetens. Om det byggs bredband med stöd av ERUF i glesbygd så behöver också de små företagen och andra ges möjligheter och förmåga att dra nytta av det och det kan kräva olika digitala kunskaper som ESF+ kan medverka till att utveckla, för att ge ett exempel. I och med den programperiod som nu rullat ut för 2021—2027 vad gäller EU:s olika fonder och program, så har också en extra pott lagts till socialfonden att riktas specifikt till norra Sverige för bredare kompetenssatsningar i samspel med regionalfonden och de extra gleshetsstöd regionen får från EU. Det gäller nu att ta vara på det och hitta bra användningsområden för att maximera nyttan med medlen som är till för stödja hållbar utveckling och grön tillväxt i hela norra Sverige.

Mikael Janson, direktör på North Sweden, gjorde en dragning om hur North Sweden arbetar i Bryssel för en grupp från ESF-rådets ledningskansli med efterföljande diskussioner om hur socialfonden kan bidra till behovet av kompetensförsörjning i norra Sverige.

Viktigt med ökat samspel för att maximera EU:s bidrag till lokal utvecklingskraft

Det var ett av många teman för presentationerna och diskussionerna från North Swedens sida för att trycka på vikten av att få till ett bättre fungerande samspel mellan EU:s olika instrument i Sverige och överlag en väl förankrad process för att de skall fånga de regionala behoven. Inte minst i norra Sverige, som vid sidan av ett antal industrisatsningar som förstås drar till sig uppmärksamhet och behöver stöd för att kunna hanteras, så handlar det om en bredare samhällsomställning att klara av och som i mycket kopplar till utmaningar med bristande kapacitet på grund av gleshet och små aktörer och administrativa enheter regionalt och lokalt.

Det är många olika parallella utvecklingstrender i olika delar av geografin och olika delar av samhället som behöver ges förutsättningar att växla upp på olika sätt. Där spelar EU:s olika regionalstöd men också andra innovationssatsningar stor roll och inte minst också att få del av de nya centraliserade fonder som etablerats av EU för att hantera kriser i spåren av pandemin, krig och klimatomställningen i stort. Många frågor är förstås inte heller specifika för norra Sverige och kräver en bredare nationell dialog, även om EU:s initiativ kopplade till mineraler, metaller och skog samt grön industriomvandling som Tillväxtverket har på bordet är av särskilt vikt och fokus i norra Sverige.

North Sweden lyfte särskilt också den OECD-studie som nu alla regioner i norra Sverige, Finland och Norge inom nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) genomför med stöd av EU och som i mångt och mycket fångar de frågor som diskuterades med myndigheterna och av vikt för dem att följa och medverka till. Det är processer som särskilt Elisabeth Backteman känner sedan tidigare då hon genom North Sweden var den som i egenskap av Statssekreterare på Näringsdepartementet företrädde svensk nationell nivå vid lanseringen av den förra OECD-studien för NSPA i Europeiska Regionkommittén i Bryssel 2017.

Mycket uppskattad dialog att ta vidare i olika sammanhang

Det var naturligtvis väldigt uppskattat att på detta sätt få besök av myndigheterna vid deras intensiva dagar i Bryssel med möten med olika aktörer och institutioner i EU. Det är viktigt att kunna samverka på olika plan och inte minst i att ha ett ubyte mellan regional och nationell nivå i EU, där North Sweden och andra regionkontor ofta har kunskap om det som sker i dialog med experter och aktörer på hemmaplan före det når nationell nivå i de formella beslutsprocesserna. Det var också ett ämne för diskussionen att få till ökat samspel som gör att Sverige är på banan i för olika delar av landet viktiga områden att följa och påverka EU:s politik.

Det är som sagt inte varje dag ett regionkontor får möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter på det viset och givetvis förs den nationella och regionala dialogen på hemmaplan mellan politik och förvaltningar, men vi ser fram emot fortsatt samlad kraft och särskilt tack till Elisabeth Backteman och Maria Evertsson från Tillväxtverket för besöket och möjligheten att göra presentationer från vår sida samt därtill SIEPS, institutet för EU-frågor i Sverige, att anordna besöket för chefer och tjänstepersoner på ESF-rådet. Det var väl tajmat att båda besöken kom direkt på varandra i uppstarten av en ny programperiod samtidigt som diskussionerna om nästa programperiod i EU nu drar igång. Det är då extra viktigt att från svensk sida samla sig.

Generaldirektören Elisabeth Backteman och Maria Evertsson, EU-rådgivare från Tillväxtverkets på besök på North Swedens kontor.

För det spelar myndighetssamverkan en stor roll och i diskussionerna lyftes också Vinnova som en central myndighet i allt som har med innovationsförmåga och utveckling att göra. En myndighet där det dock finns ett etablerat samspel på Brysselarenan genom de har ett kontor på plats och North Sweden sitter där med i några samarbeten kring EU:s forskningspolitik.

/Mikael Janson

Läs om lanseringen av den förra OECD-studien här

Läs om den nya OECD-studien här.

Läs om regionala perspektiv på EU:s sammanhållningspolitik här.

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information