Tyck till om genomförandet av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RFF)

Nu efterfrågar EU-kommissionen synpunkter gällande genomförandet av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), EU:s mest omfattande instrumentet med syfte att lindra Covid-19-pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser. I och med att halva tiden av programtiden passerat genomför EU-kommissionen en utvärdering för att samla in berörda aktörers synpunkter på facilitetens effektivitet, ändamålsenlighet, samstämmighet och relevans. Tyck till om genomförandet av Faciliteten för återhämtning och resiliens senast 8 juni.

För att lindra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Covid-19-pandemin och samtidigt påskynda en grön och digital omställning lanserade EU-kommissionen ett lånefinansierat återhämtningspaketet Next Generation EU (NGEU), vid sidan av EU:s långtidsbudget, för att få fart på ekonomin via nya investeringsverktyg och förstärkning av befintliga fonder och program.  

Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) är det mest omfattande verktyget som kräver att medlemsstaterna tar fram en nationell återhämtningsplan för att få tillgång till medel från EU:s stödpaket som uppgår till totalt 725 miljarder euro.

Norra Sverige kritiska till utformningen

Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politiskt nätverk för Norra Sveriges regioner och kommunförbund där North Sweden ingår, har tidigare valt att lämna feedback till EU-kommissionen för att föra fram sina perspektiv vad gäller utformningen av EU:s krispaketet och återhämtningsinstrumentet RRF. 

EFNS välkomnade EU-kommissionens initiativ i stort och de ökade ambitionerna gällande ekonomisk återhämtning och stöd till den gröna och digitala omställningen. EFNS betonade dock att utformningen av initiativen saknar förankring hos EU:s regionala aktörer. EFNS lyfter fram att RFF:en inte bör centralstyras från nationell nivå utan även involvera regionala kunskaper och strategier samt anpassas efter territoriella förutsättningar. 

Många andra regionala aktörer runtom i Europa har sedan förslaget om en återhämtningsfond lanserades under sommaren år 2020, även varit kritiska till att EU tagit fram ett nytt verktyg vid sidan om EU:s sammanhållningspolitik, i stället för att stärka struktur- och investeringsfonder ytterligare då flera av målen i de olika programmen är likartade. I februari 2023 publicerade även den Europeiska revisionsrätten en granskande rapport på ämnet. I rapporten undersöks användningen av krishanteringsverktygen React-EU och CRRI/CRII+ och huruvida sammanhållningspolitiken påverkats av åtgärderna. Rapporten kommer bland annat fram till att EU bör överväga hur sammanhållningspolitiken bör hanteras som ett krishanteringsverktyg. 

Svara på det öppna samrådet senast 8 juni

Just nu pågår en halvtidsöversyn av Faciliteten för återhämtning och resiliens där EU-kommissionen efterfrågarsynpunkter från berörda aktörer då de vill bedöma hur effektivt och ändamålsenligt instrumentet varit och huruvida det skapat ett mervärde för EU. Tyck till om genomförandet av återhämtningsfaciliteten genom att svara på det öppna samrådet senast 8 juni.

Läs mer och svara på det öppna samrådet senast 8 juni här.

Läs mer om Sveriges återhämtningsplan här.

Läs mer om hur norra Sverige påverkats av EU:s återhämtningsplan här.

Läs Europaforum Norra Sveriges synpunkter på RFF och NGEU här.

Läs den Europeiska Revisionsrättens rapport om React-EU och CRRI/CRII+ här.

Läs CPMR:s analys och kritik av RFF här.

12 Apr 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information