Inriktningen för North Sweden antagen

Den 7 juni avhölls årets Ägarråd för North Sweden European Office där föregående års verksamhetsberättelse lades fram och direktivet för det kommande året beslutades. Ägarrådet fick också en uppdatering över arbetet under 2024 så här långt och den process styrelsen arbetar med för att utveckla sitt arbete. Ägarrådet består av en företrädare per ägarorganisation och utser ordförande för styrelsen där det blev omval av Thomas Hartman, Region Västerbotten.

Digital uppkoppling för diskussioner vid det årliga Ägarrådet för North Sweden European Office den 7 juni 2024.

Brett ägarskap i samverkan med resultat i EU

North Sweden har 14 ägare och detta var det första Ägarrådet för den nya samarbetsperioden med ett avtal mellan ägarna för åren 2024 till 2030 inkluderande ett kompletterande avtal för näringslivsorganisationerna. Vid Ägarrådet bestämdes att se över avtalskonstruktionen som bygger på samma grund som när North Sweden etablerades 1997 och omfattade Norrbotten och Västerbotten. Sedan 2020 har också Västernorrland och Jämtland Härjedalen gått in i kontoret. I och med att den sammanläggningsprocessen sammanföll med pandemin som omöjliggjorde gemensamma fysiska möten under närmare två års tid, så har det under gångna året setts behov av att stärka samverkan inom styrelsen och utveckla arbetsformerna och styrelsen är därför inne i en process med dialogmöten för att hitta samsyn och gemensamma målbilder, som redovisades vid Ägarrådet.

Från verksamhetens sida gavs ett kortfattat svep över det gångna året som redovisas i den verksamhetsberättelse som lagts fram och syftar till att ge en överblick över vad kontoret arbetat med och vad som uppnåtts inom de insatsområden och målsättningar som styrelsen slagit fast utifrån liggande verksamhetsdirektiv. Ett av huvudfokusen under 2023 var det svenska ordförandeskapet under våren med många möten förlagda till norra Sverige, inte minst genom North Swedens aktiva agerande för det, som gav många möjligheter att visa upp regionen och kunnat följas upp i olika policyprocesser på EU-arenan efter det. Det gavs också vid Ägarrådet en genomgång av en intensiv vår som hunnits med i och med att halva 2024 nästan förlöpt med många aktiviteter kopplat till att EU nu är mitt i att förbereda för nästa budget och programperiod med ett nytta Europaparlament och en ny EU-kommission på ingång inför det.

Förordet och bilderna med bildtexter i verksamhetsberättelsen ger en överblick över det gångna årets arbete med några nedslag i viktiga processer för North Sweden.

Fortsatt arbete framåt med nya utmaningar att hantera

Vid ägarrådet fastslogs också verksamhetsinriktningen för det kommande året som bygger på tidigare års direktiv. North Sweden jobbar med långsiktiga processer och frågor av kontinuerlig vikt för regionernas intressen i EU, men samtidigt i en föränderlig värld, så inom ramen för det sker förflyttningar och förändringar för den som jämför över tid. Inför kommande år är givetvis aspekter som säkerhetspolitiken med kopplingar till bland annat råvarufrågorna, infrastrukturbehov och livsmedelsförsörjning samt att slå vakt om de regionala perspektiven i det som formar EU:s samlade konkurrenskraft politikområden som är allt mer i fokus att arbeta med utifrån norra Sveriges intressen.

I det kan frågor som kompetensförsörjning, klimatsmart grön konkurrenskraft inom såväl industri som skog och biobaserad ekonomi och överlag attraktiva samhällen i ett europeiskt Arktis och östersjöregion mitt i de globala skeendena pekas ut som perspektiv att framöver arbeta med. Det är inget nytt i sig, men väl i en i många delar ny kontext att förhålla sig till. Det är i allt detta också lika viktigt att fortsätta trycka på behovet av stöd för en grundläggande innovationsförmåga och utvecklingskraft i såväl glesa miljöer som regionens alla såväl mindre som större städer och mindre och större företag, inklusive alla mikroföretag som är ryggraden i stora delar av alla de fyra regionerna. För detta spelar inte minst akademin en viktig roll med de starka forskningsområden och regionala kluster som finns kopplade där.

Ägarrådet noterade North Swedens omfattande arbete och att det också levererar resultat, samtidigt som inflationen och inte minst kostnadsökningar i Belgien och en ofördelaktig kronkurs ger utmaningar, som verksamheten arbetar med att hantera. I och med det förordnades en ny styrelse och Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen som följer och leder det löpande arbetet. 

Styrelsen för det kommande året består av:

Thomas Hartman, ordförande, Region Västerbotten

Maria Lidgren, Region Västernorrland

Janus Brandin, Region Norrbotten

Magnus Aspegren, Region Jämtland Härjedalen

Kajsa Myrberg, Norrbottens Kommuner

Charlotte Sandelius, Kommunförbundet Västernorrland

Martin Söderström, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Pär Weihed, Luleå Tekniska Universitet

Ludde Edgren, Mittuniversitetet

Agneta Hånell-Plamboeck, Umeå Universitet

Sabrina Suikki, Norrbottens Handelskammare

Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare

Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige

Felicia Pournasiri, Företagarna Norrbotten

 

/Mikael Janson

 

Läs verksamhetsberättelsen för 2023 i sin helhet här

Läs det antagna verksamhetsdirektivet för 2024/2025 här

Läs om North Swedens ägarorganisationer här

17 Jun 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information