NSPA närvarade på Europeiska toppmötet för regioner och städer i Mons

Det var stort fokus på EU:s regionalpolitik när den Europeiska Regionkommittén samlade 3.500 delegater i Mons, Belgien, under det belgiska ordförandeskapet i EU för diskussioner vid det tionde Europeiska toppmötet för regioner och städer. Självfallet närvarade Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) genom North Sweden med en egen monter på mässan, som synliggjorde och visade upp nätverket och våra utmaningar och potentialer i norra Sverige, Norge och Finland. Därtill var Mats Tavveniku, Kommunalråd Kiruna, inbjuden att tala för norra Sverige och NSPA.

Stor samling för regionernas roll i EU 

Europeiska Regionkommittén, tillsammans med det belgiska ordförandeskapet i EU, anordnade i mars en konferens med fokus på regionalpolitik, under epitetet det Europeiska toppmötet för regioner och städer. Fokus var EU:s sammanhållningspolitik med sina olika verktyg för att stödja regional utveckling och samverkan i Europa. Toppmötet, som arrangeras vartannat år, tog plats under två dagar i Mons, Belgien, med över 3.000 deltagare. Dagarna var fullspäckade med tal, paneler, diskussioner och ett antal montrar från olika regionala aktörer. Det var också 30-årsjubiltéet sedan inrättandet av den Europeiska Regionkommittén som består av valda lokala och regionala företrädare från hela EU att bidra med de lokala och regionala perspektiven i EU:s lagstiftning. En av montrarna i den stora utställningshallen på eventet tillhörde Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som företräder det nordliga Europa i EU. På plats i Mons fick NSPA chansen att dela med sig av utmaningar och potentialer i norra Sverige, Finland och Norge. 

Syftet med det Europeiska toppmötet för regioner och städer i Mons var att ge möjlighet för städer och regioner att diskutera sammanhållningspolitik, förklara utmaningar och fördelar för olika regioner med EU:s stöd för utveckling och knyta kontakter och vidga sitt nätverk gentemot politiker, beslutsfattare, experter och även intressenter från näringslivet, EU-institutionerna. För norra Sverige gav det möjlighet att träffa och följa upp många goda kontakter från Regionkommitténs byråmöte i Kiruna under det svenska ordförandeskapet våren 2032 som North Sweden samordnade och följa upp diskussioner med viktiga aktörer i de pågående förberedelserna för nästa programperiod i EU avseende regionalstöden, då alla med intressen i EU:s regionalpolitik var på plats i Mons.  

Från Europeiska Regionkommittén var huvudsyftet att just manifestera att regionerna spelar roll och EU:s så kallade sammanhållningspolitik spelar i sin tur roll för regionerna i EU. De olika sessionerna bjöd på debatter om bland annat framtidens sammanhållningspolitik, lokala och globala lösningar för utmaningar samt om regionernas stöd till Ukraina med medverkan av borgmästaren i Kiev via direktlänk och flera företrädare från Ukraina i panelerna. En av lärdomarna från kriget i Ukraina är den roll de lokala myndigheterna och inte mist borgmästarna hade för mobiliseringen och motståndet när kriget startade. I övrigt medverkade ministrar och regionala företrädare från runtom i Europa och inte minst Belgiens statminister, Alexander de Croo, och presidenten för Vallonien, Elio di Rupo, den tidigare statsministern i Belgien, som ansvariga för Belgiens nuvarande ordförandeskap i EU där regionen Vallonien i sin tur ansvarar för diskussionerna om sammanhållningspolitiken i EU. 

Givetvis var också Europaparlamentet med och ansvariga i EU-kommissionen med Kommissionären för regionalpolitik Elisa Ferreira i spetsen. Det samlade budskapet var att EU står inför stora utmaningar och regionalpolitiken behöver förändras, men den är samtidigt en viktig grund för att alla delar av hela EU ger möjligheter att utvecklas och bidra till hela EU.  Som avslutning på European Summit of Region and Cities antogs också en Mons-deklaration om regionalpolitikens betydelse att från regionerna i EU lyfta vikten av att EU också fortsatt ger stöd för lokal och regional utveckling att bidra till hela EU:s utvecklingskraft. 

  

Kirunas kommunalråd inbjuden till Mons 

Förutom North Swedens närvaro var även många andra svenska aktörer och representanter, som alla har koppling till sammanhållningspolitiken, på plats i Mons. I programmet fanns, som svensk företrädare, kommunalrådet Mats Taaveniku inbjuden till att inleda en panelsession genom att berätta om Kiruna.  

Bakgrunden var Kirunamötet för byrån i Regionkommittén som genom North Sweden hade sitt möte där under det svenska ordförandeskapet våren 2022 och där det antogs en Kirunadeklaration som pekade ut EU:s betydelse och viktiga roll i att bidra till utvecklingsförmågan i alla Europas olika delar med sina olika specifika förutsättningar och utmaningar, såsom de nordliga glesbefolkade regionerna som har mycket resurser och bidrar till EUs gröna omställning, men i mycket saknar egen kapacitet för den samhällsomställning som också måste till för långsiktigt hållbar utveckling.   

Mats Taaveniku, kommunalråd Kiruna

Sessionen handlade om de unika hinder regioner står inför när det gäller att hantera sina demografiska utmaningar och behålla talanger. Taaveniku följde upp från förra årets byråmöte för Regionkommittén i Kiruna och tydliggjorde att flera utmaningar som följer av den stora omvandlingen som pågår i Europa måste hanteras på europeisk nivå i nära samarbete med regioner och städer. Han fortsatte med att berätta om hur norra Sverige är i framkant i den gröna industriella omställningen, vilket gjordes tydligt under Sveriges ordförandeskap i ministerrådet.  

- Det var första gången en kick-off tog plats utanför en huvudstad. Vilket är logiskt eftersom den industriella revolutionen händer i norra Sverige, inte i Stockholm berättade Taaveniku. 

Vidare förklarade Taaveniku att Kirunas speciella omställning med expansionen av världens största underjordiska gruva för järnmalm som innebär att staden måste flytta. För att lyckas med det krävs det investeringar och smarta lösningar som har både människorna och naturen i omtanke, vilket kan vara en svår balans. Han poängterade också de ekonomiska aspekterna i att specialisera sig inom gruvindustrin, då det gör att regionen är extra känslig för ekonomiska fluktuationer.

- Rymdindustrin och turismsektorn är därför kritiska för en mer motståndskraftig lokal ekonomi. I denna mening är EU-stöd riktat till Arktis ett mindre men avgörande bidrag till att bygga kapacitet för innovation och internationalisering, samt smartare samarbete för övergången, förklarade Taaveniku. 

Avslutningsvis knöt han ihop sin berättelse med att förklara att tillhandahållandet av offentliga tjänster inte är en EU-kompetens men att möjliggörandet av partnerskap och skräddarsydda investeringar leder till en förbättrad förmåga att ge en kärnvälfärd till medborgarna, vilket enligt Taaveniku är avgörande för den gröna omställningen. Han passade även på att visa en kortfilm om Kiruna. 

 

/Ellen Nilsson 

 

Läs om och ta del av forumet i Mons här  

Läs mer om det föregående Europeiska toppmötet för regioner och städer 2022 i Marseille här  

Läs mer om Regionkommitténs möte och Kirunadeklarationen 2023 här   

Läs om EU-kommissionären för regionalpolitiken, Elisa Ferreiras, besök i Jämtland här  

Läs om norra Sverige diskussioner kring utmaningarna för EU:s regionalpolitik här   

Läs om NSPA:s styrgrupp som var på besök i Bryssel i veckan före Mons här 

27 Mar 2024 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information