Rundabordssamtal om det europeiska Arktis efter 2020

Den 13 oktober bjöd Europaparlamentarikerna Elsi Katainen och Erik Bergkvist in till ett digitalt rundabordssamtal med OECD och EU-kommissionen tillsammans med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Diskussionerna fokuserade på NSPA:s roll i att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling i det europeiska Arktis.

Ett webbinarium i tiden med ledande företrädare

Den 13 oktober arrangerade North Sweden ett rundabordssamtal mellan nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som representerar de tretton nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge, och Europaparlamentarikerna Elsi Katainen (RE) och Erik Bergkvist (S&D). Medverkade gjorde Normunds Popens, vice generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för regionalpolitik, José Enrique Garcilazo, chef för regional- och landsbygdsenheten vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), samt Urmas Paet, Europaparlamentariker och rapportör för EU:s arktiska politik samt regionala företrädare.

Diskussionerna kretsade främst kring hur lokala utmaningar kan förvandlas till globala möjligheter i relation till de territoriella dimensionerna av EU:s politik från 2020 och framåt. Eventet modererades av Mikael Janson, direktör på North Sweden tillsammans med Jenna Huhtanen, Senior Adviser på East-North Finland EU Office. Mikael inledde med att “it is a timely event” och syftade på att förhandlingarna om EU:s regionalpolitik från 2020 och framåt är i sin slutfas, men även att OECD precis har lanserat sin nya studie för landsbygdsutveckling och att det pågår ett samråd om EU:s nya arktiska politik.

De gröna frågorna i fokus

Elsi Katainen öppnade samtalet med att poängtera att vi befinner oss i en ny politiskt era där klimat- och miljöfrågorna står i centrum. Den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi, kommer ha en stor inverkan på alla politiska områden, alltifrån jordbrukssektorn till gruvindustrin, under nästa programperiod. NSPA-regionerna, tillika det europeiska Arktis, har en avgörande roll för att EU ska kunna klara en hållbar klimatomställning i linje med den gröna given. Samtidigt krävs det en förståelse för de territoriella utmaningar som NSPA-regionerna möter och vad de innebär för den gröna omställningen på lokal och regional nivå.

Platsens betydelse för en hållbar regional utveckling

Just de platsspecifika förutsättningarna var något som José Enrique Garcilazo, avdelningschef för regionala och rurala utvecklingsenheten vid OECD, lyfte fram. Garcilazo, känd för NSPA som huvudansvarig för den studie OECD gjort över regionerna i NSPA, menade att det inte enbart går att kompensera glesbefolkade regioner med ekonomisk kompensation, utan att det framförallt krävs en platsbaserad politik som tar tillvara på platsens komparativa fördelar i skapandet av en lokal och regional tillväxt. Garcilazo lyfte även fram bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden som en kritisk fråga för att möjliggöra en hållbar regional utveckling, men även för att den digitala klyftan mellan ‘stad och land’ inte ska öka ännu mer i spåren av Coronapandemin.

Även Normunds Popens, EU-kommissionens biträdande chef för regionalpolitiken, som inledde med att berömma NSPA:s tydliga och engagerade arbete som är till stor hjälp för EU-kommissionen, betonade vikten av satsningar på digital och grön infrastruktur i det europeiska Arktis. Popens uppmärksammade även behovet av att bredda bilden av landsbygd och landsbygdsutveckling, inte minst i samband med EU-kommissionens samråd om landsbygdernas långsiktiga utveckling som nu ligger ute, vilket han uppmärksammade alla deltagare vid webbinariet att svara på. Han lyfte även behovet av ett strategiskt tematiskt arbete utifrån det som för nästa programperiod kallas PO5 i EU:s regionalpolitik, ett insatsområde för integrerade strategier riktat mot att kunna möta konkreta territoriella behov i inte minst glesbefolkade geografier. Problematiskt är att med Storbritanniens utträde så minskar medlen till samverkan inom Interregprogrammet Norra Perriferin och Arktis (NPA) där Skottland ingått. Det är av vikt för EU och regionerna i norra Europa att hitta fortsatta möjligheter till sådan samverkan.

Det geopolitiska läget

Det geopolitiska läget berördes därefter av Europaparlamentarikern Urmas Paet. Arktis är ett attraktivt område, även för de som inte tillhör Arktis. Ökade geopolitiska spänningar i regionen har lett till att berörda aktörer vill vara närvarande i området där man kan se en upptrappning av militariseringen. En fråga som ställdes till Paet var således vilken roll som regionerna borde anamma i syfte att skydda och värna om Arktis. Han svarade att EU är det främsta redskapet som de Arktiska regionerna bör använda sig av för att kunna få rösten hörd, bland annat genom det nu pågående samrådet om EU:s nya arktiska strategi där EU-kommissionen riktar sig till alla aktörer med koppling till Arktis.

Regionernas roll i det europeiska Arktisk

Den andra delen av webbinariet gick närmare in på regionala perspektiv, där regionala företrädare från Finland, Norge och Sveriges belyste utmaningar och möjligheter från respektive land. Nils-Olov Lindfors, NSPA:s ordförande och regionråd i Norrbottens, lyfte att många svar på de utmaningar som EU står inför går att lösa i NSPA regionerna inom ramen för gröna given då regionerna sitter på naturresurserna och kunskapen. Upp till 30 olika kritiska mineraler, grön elektricitet och stora tillgångar till skog samt högteknologiskt förädlingsarbete finns i regionen. Resurserna är inte enbart viktiga för Sverige, utan även för EU:s arbetet mot ett klimatneutralt Europa år 2050.

Mika Riipi, regionråd från finska Lappland, pekade på den pågående trend i Finland med flyttströmmar från stad till landsbygd som är unik i NSPA. I de nordligaste regionerna i Finland, inte minst i Lappland, har populationen ökat då fler valt att lämna storstäderna för mer glesbefolkade områden och det skyndas på av den pågående pandemin. Han lyfte även Finlands framsteg inom nya innovationer och industrier i syfte att visa på regionens potential att bidra till EU:s digitala omställning.

Avslutningsvis berättade Nils Christian Sørheim Nilsen, direktör på North Norway European Office, om den nu pågående konsultationen om EU:s arktiska policys. Han betonade vikten av EU:s engagemang i det europeiska Arktis och fortsatt inkluderande av NSPA för att ta till vara på regionens potential samt skydda området för negativ exploatering för att nå en hållbar regional utveckling.

Nästa steg

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Västerbotten, sammanfattade webbinariet med att understryka att såväl klimatförändringar som geopolitiska spänningar utgör stora utmaningar de närmsta åren. I likhet med tidigare talare lyfta han upp att NSPA-nätverket haft en bidragande roll för en ökad internationell samverkan i det europeiska Arktis. Bergkvist nämnde även att det är fortsatt viktigt att säkra EU-medel till regional utveckling i nästa programperiod, där bland annat Fonden för en rättvis omställning (JTF) kan frigöra medel för utökad bredbandsutbyggnad och elektrifiering av transportsektorn i NSPA.

Läs mer om det pågående samrådet om EU:s nästa arktiska politik här.

Läs mer om det pågående samrådet om EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling här.

Läs om OECD:s landsbygdsstudie här.

Läs om slutförhandlingarna kring EU:s regionalpolitik här.

/Elvira Ahlring och Elin Johnson 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information