Besök av kommunerna i Jämtland Härjedalen

Den 6-7 oktober besökte kommunledningarna genom kommunalråd och tjänstepersoner från kommunerna i Jämtland Härjedalen North Sweden och Bryssel. Syftet var att få en uppdatering om EU:s regionalstöd och möjligheter att med stöd av EU utveckla också glesbygd och inland med sina många små aktörer och verksamheter med sina utmaningar och liten egen förmåga att driva utvecklingsprojekt. Bland besökspunkterna fanns ett möte med EU-kommissionens vice generaldirektör för regionalpolitiken, som omfattar en tredjedel av EU:s samlade budget.

Fokus på instrument för lokalt ledd utveckling i glesbygd

Kommunföreträdarna inledde med dragningar på North Swedens kontor av chefen Mikael Janson samt John Kostet med ansvar för de regionalpolitiska frågorna inom North Swedens och utrymme för en dialog. Anna Omberg, EU-samordnare i Åre och John Kostet var de som lagt upp programmet utifrån att belysa de möjligheter som EU lyfter fram när det gäller att utgå från lokalt ledd utveckling med stöd av EU:s regionala och andra utvecklingsfonder.

Från EU-kommissionen och i besluten från EU:s sida finns verktyg som syftar till att utgå från ett områdes utmaningar och behov och genom att samla aktörerna lokalt runt dessa erbjuda ett anpassat stöd för ett samlat lokalt lett utvecklingsarbete. Ett sådant instrument kallas Integrerade Territoriella Investeringar (ITI) som North Sweden i samspel med Europaforum Norra Sverige lyft fram som en möjlighet att nytta för att skapa gemensam utvecklingskraft i samspel mellan olika lokala aktörer. Det har också EU-kommissionen pekat ut är av särskilt intresse för glesbefolkade områden som norra Sverige. Från nationell svensk sida har det dock i de regionala utvecklingsprogrammen för 2021—2027 enbart riktats till stadsutveckling, men från Jämtland Härjedalens kommuner finns dock ett intresse att se till möjligheterna med denna metod för atta bygga lokal utvecklingsförmåga.

Möte om EU:s regionalpolitik på högsta EU-nivå

Efter uppstarten på North Sweden tog sig gruppen till EU-kommissionens Generaldirektorat för regional utveckling och skulle där ha träffat företrädare som jobbar specifikt med lokalt ledd utveckling och ITI. På grund av sjukdom blev det istället vice Generaldirektören för hela Generaldirektoratet, Normunds Popens, som genom åren medverkat i många viktiga sammanhang för North Sweden och samverkan inom Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Det var som Mikael Janson, North Sweden, konstaterade vid mötet inte en dålig ersättare i sammanhanget.

Efter en kort introduktion av Mikael Westin, kommunalråd Ragunda, om de utmaningar kommunerna har men också betydelsen av EU:s stöd, gav Popens en överflygning av läget inom regionalpolitiken och att det i EU finns krafter som vill centralisera, ställt mot vikten av att utgå från varje geografis förutsättningar när det gäller att skapa långsiktigt hållbar utveckling. Han påpekade behovet av regionernas och de lokala politikernas engagemang för att visa vikten av att få stöd för utveckling utifrån sina förutsättningar och hur norra Sverige är ett mycket gott exempel på ett sådant strategiskt arbete, som det finns anledning att också visa upp och berätta om för andra.

 

Mikael Westin, Kommunalråd Ragunda, tillsammans med kommunföreträdarna hälsas välkommen av Normunds Popens, vice Generaldireltör EU-kommission DG Regio.

Fördjupning kring såväl nuvarande som framtida regionalstöd

Under eftermiddagen fortsatte diskussionerna kring EU:s framtida regionalstöd inom ramen för den det som i EU omnämns som sammanhållningspolitiken, med en föredragning av Fransesco Molica, ansvarig för de frågorna inom nätverket Conference for Peripheral and Maritime Regions (CPMR), som Region Jämtland Härjedalen och många andra regioner är medlemmar i och är en aktiv sammanslutning i EU. Han visade på de olika scenarier för regionalpolitiken som nu förs diskussioner kring, från att helt slopas till att finnas men vara helt styrt i centrala strukturer eller någon form av dagens mer decentraliserade ordning. Risken med centraliserade lösningar är att det gynnar de redan starkare regionerna som har nog med resurser för att ta för sig jämfört med mer sårbara regioner med mindre egen kapacitet, som är de som egentligen behöver insatserna mest. Det är erfarenheten av de stora centrala krispaket som rullats ut i spåren av pandemin.

Föredragning av Fransesco Molica, ansvarig för de frågorna inom nätverket Conference for Peripheral and Maritime Regions (CPMR).

Dagarna avslutades med att Helena Sundblad Schäfer, ansvarig för de svenska regionalfondsprogrammen inom EU-kommissionen, berättade om arbetet med att förhandla och förbereda för att nu rulla ut de nya projektstöden i Sveriges regioner för denna programperiod, som är försenade samtidigt som det skall göras en halvtidsöversyn för att bereda väg för nästa programperiod igen. Utmaningarna med att hitta ett samspel med de nya krisfonderna är därtill stora för att verkligen komplettera varandra och växla upp tillväxtarbetet med i grunden samma mål om att bidra till en hållbar grön och digital omställning och konkurrenskraft i hela EU.

Helena Sundblad Schäfer, EU-kommissionens Generaldirektorat för regional utveckling berättar om de svenska regionalfondsprogrammen för de lokala politikerna och tjänstepersonerna

/Mikael Janson

Läs mer om regionalpolitiken och ansvarig EU-kommissionärs besök i Jämtland Härjedalen här.

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges rapport om lokalt ledd utveckling här

Läs mer om EU:s arktiska politik för norra Sverige här

Läs om North Swedens nyliga besök i Jämtland Härjedalen här

Läs CPMR:s om framtidsscenarion här  

Läs om Håkan Ottossons rapport om här. 

10 Nov 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information