Spännande diskussioner under North Swedens skogsforskningsevent: Baseras EU:s skogspolitik på forskning?

– Skogspolitiken från Bryssel är en enda röra. Det sade Europaparlamentarikern Emma Wiesner när North Sweden tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), forskningsinstitutet Skogforsk och Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) bjöd in till ett välbesökt skogsforskningsevent den 29 november på North Swedens kontor.

Syftet med skogsforskningseventet var att ha en öppen diskussion om den skogsforskning som behövs för att uppnå det långsiktiga målet "Hållbara skogar för mångsidig användning" tillsammans med en bred grupp skogsintressenter. Det blev en lyckad eftermiddag med fullsatt publik och spännande diskussioner om cirkulär bioekonomi och om hur mycket av EU:s skogspolitik som faktiskt baseras på forskning.

Eventet inleddes av Göran Ericsson, prefekt och professor vid SLU, innan Lars Högbom, docent och senior skogsforskare vid forskningsinstitutet Skogsforsk, höll en kort föreläsning om motstridiga miljömål och skogsforskning.

Lars Högbom, docent och senior skogsforskare vid forskningsinstitutet Skogsforsk

Panelsamtal om cirkulär bioekonomi och utmaningar inom skogsforskning

Därefter var det dags för eventets huvudnummer – ett panelsamtal om cirkulär bioekonomi med aktörer som på olika sätt är involverade i skogsforskningen, modererat av Gölin Carina Christiansen, projektledare för bioekonomi på North Sweden.  

Utöver Göran Ericsson och Emma Wiesner deltog även Michael Wolf från generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI), skogs- och klimataktivisten Kelsey Perlman från organisationen Fern, Anke Schulmeister som arbetar med skogsfrågor för WWF och generalsekreteraren för teknikplattformen för den skogsbaserade sektorn Johan Elvnert. 

En av frågorna till panelen handlade om vad forskning och vetenskap betyder för lagförslagen som kommer från Bryssel. Som bakgrund till debatten refererades till en ännu inte utgiven svensk rapport som undersökt hur många av referenserna i EU:s skogsstrategi som är ‘’peer reviewed’’, det vill säga genomgått den vetenskapliga granskningsprocessen innan publicering. 

Svaret är endast 10 procent, eller annorlunda uttryckt har bara tolv av 132 referenser (varav 126 unika) genomgått ''peer-review'’. Vidare finns det inga referenser till skogsskötsel eller konsekvenser av ändrad strategi i EU:s skogsstrategi, trots att det är uttalat att EU-kommissionens förslag ska utgå från vetenskapliga fakta för sina lagförslag. 

Under panelsamtalet hann många andra skogsrelaterade frågor avhandlas, bland annat skogens roll i en cirkulär bioekonomi och möjligheterna för tvärvetenskaplig forskning. Från Anke Schulmeister, WWF, kritiserades bland annat stora husbyggen i trä. Hon uttryckte en farhåga för att skogen inte kommer att räcka till alla potentiella användningsområden. 

Kommer skogsdebatten att lägga sig? Nej, det trodde inte Michael Wolf från DG AGRI.   

– Konflikterna kommer att fortsätta, sade han. 

Gölin Carina Christiansen, North Sweden, Göran Ericsson, prefekt och professor vid SLU, Kelsey Perlman, Fern, Michael Wolf, generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI), Johan Elvnert, generalsekreterare för teknikplattformen för den skogsbaserade sektorn, Anke Schulmeister, WWF och Emma Wiesner, Europaparlamentariker

Mikael Janson, direktör på North Sweden, sammanfattade eventet och bjöd in deltagarna till att fortsätta diskussionerna om skogspolitiken och skogsforskningen under efterföljande mingel. 

Bakgrund till skogforskningseventet  

Forskning sker alltför ofta i "silos". Som samhälle står vi inför en lång rad utmaningar, varav många på ett eller annat sätt inbegriper skogen och skogsbruket. För att hitta en väg framåt behövs det forskning i flera ämnen som belyser skogarnas mångfacetterade aspekter. Aspekter som rör biologisk mångfald, kol och historiskt arv såväl som cirkulär bioekonomi, naturbaserade lösningar, hållbar utveckling, ett grönare Europa och grön infrastruktur. 

Lars Högbom presenterade under eventet den nyligen utgivna antologin Skogens värden - vetenskapliga reflektioner från Mittuniversitet, där 96 forskare från olika ämnesområden bidrar med sin expertis om skog. Hitta antologin här.

Läs North Swedens nyhet om konferensen Into The Woods som handlade om hållbar utveckling och byggande i trä här. 

Läs mer om EU-kommissionens föreslagna EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner här.

Läs mer om North Swedens arbete om lagförslaget om bindande mål för återställande av natur här. 

Läs mer om arbetet med att utveckla den cirkulära bioekonomin i norra Sverige här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information