2023 års forum i Joensuu för Northern Sparsely Populated Areas

Den 14 december anordnades årets forum för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i Joensuu i norra Karelen, Finland. 50-talet företrädare från norra Sverige, norra och östra Finland samt Nordnorge samlades för diskussioner om det nordligaste Europa i en tid av förändringar och många utmaningar men även möjligheter. Närheten till Ryssland var en symbol för hur delar av NSPA skurits av från sin tidigare samverkan och stora ekonomiska flöden, samtidigt som det innebär en förflyttning av fokus mot övriga delar av det som räknas till det europeiska Arktis i norra Sverige och Finland med nya transportrutter att bygga samman och länka till EU.

Utvecklingskraft och nya transportlänkar för en ny tid stod i fokus för diskussionen med bland annat Regionråden Rickard Carstedt, Region Västerbotten, och Jonas Andersson, Jämtland Härjedalen.

Det nordligaste Europa samlat i östra Finland

Från svensk sida medverkade från politisk nivå Isak Utsi och Ulrica Hammarström, Norrbotten, Rickard Carstedt, Västerbotten, samt Jonas Andersson, Jämtland Härjedalen, tillsammans med företrädare från North Sweden European Office som medarrangerade forumet samt tjänstepersoner från hemmaplan. Dagen inleddes med att Stefan Barbieri från OECD i Paris kopplade upp sig för att berätta om det pågående projektet kring att bygga kapacitet för den gröna omställningen i NSPA. Under hösten har det genomförts så kallade study missions i alla de 14 regionerna i NSPA och till våren kommer de första skrivningarna med analyser och förslag på åtgärder för att stärka regionernas samlade konkurrenskraft och hitta bättre samverkan sinsemellan och gentemot nationell nivå och i EU.

Därefter gavs en uppdatering av diskussionerna i EU för framtidens regionalpolitik och de utmaningar EU har att hantera och hur det påverkar NSPA och möjligheterna i framtiden att få anpassat utvecklingsstöd och de extra regionalstöd som EU tillhandahåller just till sina nordliga glesbefolkade områden. Det är många att slåss om kakan och med många kriser att hantera som tillsammans med en ovilja att betala mer till EU och en tendens överlag att vilja satsa mer på centraliserade lösningar och mindre av rena regionala stöd kommer att innebära mindre pengar för mycket av det utvecklingsarbete som idag möjliggörs med stöd av EU runtom i regionerna. Det gäller för NSPA att ligga i och visa sina behov och hur det kan omvandlas till möjligheter till gagn för hela EU med rätt stöd.

Sammanlänka det europeiska Arktis i en utmanande värld

Förmiddagen avslutades med ett pass om infrastruktur och de nya möjligheter som ett förändrat världsläge ger. NATO-medlemskap och en stängd gräns mot Ryssland innebär nya behov av samverkan i det nordligaste Europa och där spelar också infrastrukturen en viktig roll för att knyta ihop flödena och inte minst i öst-västlig riktning mellan Norge och Finland genom Sverige, såväl för nya handelsflöden som militära ändamål. Eu har varit en aktör som genom aktivt arbete från norra Sverige och övriga NSPA är med på EU:s infrastrukturkartor idag

Dagen avslutades med diskussioner i grupp kring NSPA och hur nätverket ska positionera sig för att få genomslag utifrån de utmaningar och möjligheter som finns. Det är en del av ett arbete som drivs från EU-kontoren för att mejsla ut relevanta perspektiv att för NSPA lyfta fram i olika sammanhang i förberedelserna för en ny EU programperiod att också fånga de unika förutsättningar som finns i det nordligaste Europa.

Diskussioner i grupp och redovisningar kring NSPA:s framtida inriktning och perspektiv att lyfta i EU med bland annat Isak Utsi och Ulrica Hammarström från Norrbottens Kommuner.

/Mikael Janson

Läs mer om NSPA här 

Läs om OECD-studiens study mission i Övre Norrland här 

Läs om OECD-studiens study mission i Mellersta Norrland här 

Lär mer om möte kring militär mobilitet i Österstund här 

19 Dec 2023 OECD NSPA Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information