Omvärldsbevakning för North Swedens styrelse i Bryssel

I samband med den årliga European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel, lite av det regionala EU:s Almedalsveckan, var styrelsen för North Sweden European Office på plats för egna överläggningar, dialog med andra regionkontor samt medverkan i norra Sveriges EWRC-arrangemang. Syftet var att få omvärldsbevakning för styrelsen i de egna diskussionerna om North Swedens verksamhet och inriktning samt styrelsens arbetsformer när verksamheten från och med årsskiftet går in i en ny samarbetsperiod för de 14 huvudmannaorganisationerna.

Dialoger och möten för styrelsen i North Swedens lokaler i Bryssel för interna diskussioner och möten med andra regionkontor samt Erik Bergkvist, Europaparlamentariker, och föredragningar från medarbetarna på kontoret som gav en omvärldsbevakning om hur andra arbetar och vad som är på agendan i EU. I samband med styrelsemötet kunde också de från styrelsen som inte kunde komma ned till Bryssel medverka per länk.

Nytt samarbetsavtal för North Sweden European Office 

North Sweden är en samverkan mellan politik, akademi och näringsliv i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen och varje organisation har en företrädare i styrelsen för verksamheten. Det är en verksamhet som funnits sedan 1997 men är organiserat som ett projekt under avtalsperioder mellan de olika ägarna och det nuvarande samarbetsavtalet löper ut vid årsskiftet. Det har därför tagits fram ett nytt avtal för en ny sjuårsperiod från och med 2024 för att följa EU:s sjuårscykler för budget och program med brytpunkten för projektet med ett par års förskjutning för att inte förberedelser inför en ny samarbetsperiod ska hamna mitt i slutfasen av de intensiva förhandlingarna i EU:s budgetcykel.  

Under det gångna året har det tagits fram ett nytt avtal och mellan parterna kommits överens om budgetnivåer och från verksamheten förberetts för den nya samarbetsperioden där det sker några förändringar även på ägarsidan, med att det nya Kommunförbundet Jämtland Härjedalen går in som en ny part samtidigt som Företagarna Västerbotten överlämnar sin medverkan till att samverka genom Företagarna Norrbotten. I övrigt kvarstår nuvarande ägarna och det blir därmed fortsatt ett brett ägarskap med 14 huvudmän från de olika sektorer som bidrar till regionernas utveckling i norra Sverige. Det har varit en styrka för verksamheten att ha med de aktörer som ingår i det som kalla Triple-Helix för regionernas samlade intressen i EU och en ambition att bibehålla det. 

Till det kommer att verksamheten från och med 2020 omfattar hela norra Sverige genom en sammanläggning med det tidigare Mid Sweden European Office och därmed samlar en än bredare krets i en större geografi att hitta arbetsformerna för. Från styrelsen finns mot den bakgrunden ett önskemål om att utveckla styrning och ledning samt styrelsens roll för verksamheten och där har inletts en process för sådana diskussioner och att etablera en samsyn kring detta. Även pandemin har spelat roll i att allt varit digitalt och att det nu finns behov av att göra lite omtag från styrelsens sida. Ambitionen med dagarna i Bryssel var därför att få omvärldsbevakning för hur andra arbetar och vad som sker i EU av vikt för norra Sverige inför de fortsatta styrelsediskussionerna. 

Delar av styrelsen samlad i entrén till Europeiska Regionkommittén inför seminariet med nätverket för Northern Sparsely Populated Areas och Scotland Highland and Island under European Week of Regions and Cities: Ludde Edgren, Mittuniversitetet, Charlotte Sandelius, Kommunförbundet Västernorrland, Agneta Hånell Plamboeck, Umeå Universitet, Lena Anttila, Luleå Tekniska Universitet, Sabrina Suikki, Handelskammaren Norrbotten, Mikael Janson, NSEO, Anna Omberg, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen.

Stora och breda perspektiv rakt ned i den egna verksamheten för North Sweden 

På agendan stod förutom interna diskussioner och en slags ”SWOT-stormning” för att ta fram verksamhetens såväl interna som externa styrkor, svagheter, möjligheter och hot och lite omvärldsspaning inom de olika policyområdena från medarbetarnas sida, att också få lyssna till och föra dialog i ett samtal med företrädare från andra svenska regionkontor och därtill cheferna på de norska samarbetskontoren för North Norway och Mid Norway om deras kontor och möjligheter till  samverkan i det nordligaste Europa.  

Den geopolitiska situationen innebär på många plan en ökande betydelse för samverkan över gränserna och tvärstråken i norra Sverige, Finland och Norge. Det har varit tydligt i det arktiska arbete som North Sweden varit en central del för att få EU att utgå från sina egna arktiska regioner för utvecklingskraft, men också sett till klimatfrågan och säkerhetspolitiken i regionen. Det har med de senaste årets utveckling blivit än tydligare i och med Rysslands krig i Ukraina men också hur USA och Kina och andra stormakter agerar och sätter press på EU att i sin tur bygga egen kapacitet och tillgång till råvaror och grön industriproduktion och livsmedelsförsörjning med mera för att bli mer motståndskraftigt och egenförsörjande.  

Tyvärr kunde inte de finska samarbetskontoren medverka under styrelsedagarna, men däremot kunde Europaparlamentariker Erik Bergkvist från Västerbotten ge sina perspektiv på vad som sker i EU och vikten av att vara med och behovet av att stärka arbetet på Brysselarenan med de många utmaningar hela EU tampas med och som bär rakt in i norra Sverige beroende av hur regelverken och stödsystemen formas, vilket nu är i stöpsleven i en rasande fart med nya direktiv och förordningar och olika initiativ från EU:s sida. En del helt i linje med norra Sveriges intressen, annat i direkt strid mot viktiga möjligheter för regionens utvecklingskraft.  

Styrelseledamöterna hann under dagarna också med att delta i det seminarium som North Sweden arrangerade med övriga kontor i NSPA-nätverket och Scotland Europa på den Europeiska Regionkommittén (ReK), som ett av de officiella arrangemangen under EWRC-veckan i regi av EU-kommissionen och ReK. Dagarna avslutades med ett formellt styrelsemöte med fortsatta diskussioner inför en kommande heldag för styrelsen i slutet av november för att ta lärdomarna och insikterna från dagarna i Bryssel med sig in i formeringen av kontoret för åren framöver. 

/Mikael Janson 

Läs mer om North Swedens ägarstyrning och styrelsen här

Läs om North Swedens nuvarande ägare här

Läs om NSPA-seminariet med Scotland Europa här

Läs om årets Ägarråd och det nya samarbetsavtalet för North Sweden här

19 Okt 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information