Tyck till: Efterhandsutvärdering av Europeiska socialfonden 2014–2020

EU-kommissionen efterfrågar nu synpunkter och inspel för en efterhandsutvärdering av Europeiska socialfonden (ESF+) 2014–2020. ESF är en del av EU:s regionalpolitik och är ett viktigt verktyg för sysselsättning och kompetensförsörjning norra Sveriges regioner. Synpunkterna ska vara inlämnade senast 9 januari 2024 och kommer användas när EU-kommissionen arbetar vidare med genomförandet av programmet samt utarbetandet av regionalpolitiken efter 2027.

EU-kommissionens utvärdering kommer omfatta ESF:s ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, sammanstämmighet och EU-mervärde under programperioden 2014–2020. Syftet med samrådet är för EU-kommissionen att bedöma hur ESF har uppnått de fastställda målen och dra slutsatser av detta, också när det gäller krishantering som kan bli aktuell vid implementeringen av nuvarande ESF-program; ESF+, under nuvarande programperioden 2021–2027. Därtill ska utvärderingen utgöra underlag för och utarbetandet av politiken efter 2027. 

ESF:s huvudmål 2014–2020 var att underlätta för människor till arbete, hjälpa unga komma in på arbetsmarknaden, minska den sociala utslagningen, förbättra utbildningen, främja jämställdheten och stärka den institutionella kapaciteten. På grund av Covid-19 pandemin ställdes socialfondsmedel till förfogande för att hantera socioekonomiska konsekvenser av pandemin genom olika finansieringsinstrument för krishantering. 

Utvärderingen omfattar alla EFS:s investeringsprioriteringar för att få en fullständig överblick över ESF. Detta gäller även finansieringsinstrumen för krishantering; Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) och Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+), återhämtningsstödet React-EU och flyktingstödet Care. 

Viktiga utvecklingsmedel för norra Sverige 

I grunden är EU:s så kallade sammanhållningspolitik ett samlat stöd för regional utveckling där Regionalfonden (ERUF) bidra till att bygga utvecklingskapacitet regionalt och lokalt, för att i sin tur genom Socialfonden fylla den kapaciteten med nödvändig rätt kompetens. Dessa fonder är på så sätt två sidor av samma mynt och är centrala investeringsverktyg i norra Sverige och har över tid haft stor betydelse för den regionala tillväxten och ökad sysselsättning.  

Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politiskt nätverk från lokal och regional nivå i de fyra nordligaste länen, har återkommande spelat in sina synpunkter till EU-kommissionen om ESF:s utformning och genomförande. EFSN har bland annat framfört betydelsen av en regionalt förankrad, platsbaserad och stabil socialfond som tillåter det långsiktiga arbete som krävs för att möta kompetensutvecklingsbehoven i norra Sveriges regioner.  

Lämna dina synpunkter på EFS 2014–2020 

Det är viktigt att ta vara på tillfället att spela in synpunkter under efterhandsutvärderingen för att bidra till diskussionen och formeringen av framtidens regionalpolitik i EU. Synpunkterna som samlas in kommer användas som underlag för EU-kommissionens utarbetande av politiken efter 2027. 

Utvärderingen riktar sig till organisationer, offentliga myndigheter och allmänheten uppmanas att delta i det öppna offentliga samrådet. Samrådsförfarandet syftar särskilt till att få in synpunkter, även på krishantering, från ESF stödmottagare, forsknings- och högskolevärlden, organisationer i det civila samhället och offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Samrådet är öppet där sista svarsdagen är 9 januari 2024. 

/Alexander Castwall 

Lämna dina synpunkter på EFS 2014–2020 här

Läs mer om samrådet och Europeiska socialfonden 2014–2020 här 

Läs mer från North Sweden om europeiska socialfonden här

Läs mer från North Sweden om norra Sveriges egna insatser för ESF här 

Läs mer från North Sweden om särskilda insatserna för norra Sverige i regeringens förslag till socialfondsprogrammet här 

Läs mer från North Sweden om förutsättningarna för socialfonden i norra Sverige här 

Läs Europaforum Norra Sveriges position på Sveriges utformning av EU:s sammanhållningspolitik här 

Läs Europaforum Norra Sveriges positionspapper på nationellt program för ESF+ 2021–2027 här 

Läs Europaforum Norra Sveriges positionspapper på ESF+ här 

03 Nov 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information