SKR-skriften ”På gång inom EU” med fokus på EU-valet

“På gång inom EU” är en skrift som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar två gånger per år och som sammanställer organisationens prioriterade EU-frågor. I vårens upplaga presenteras ett antal ställningstaganden från SKR inom nio olika områden som SKR anser att EU behöver ta hänsyn till och beakta från en lokal och regional nivå. Detta kommer att ligga till grund för SKR:s påverkansarbete i samband med EU-valet den 9 juni 2024 och under den kommande mandatperioden.

Den 29 april publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rapporten “På gång inom EU” för våren 2024. Rapporten publiceras två gånger om året, en gång under våren och en gång under hösten. I rapporten sammanställs aktuella frågor på EU-nivå som är relevanta för och påverkar svenska kommuner och regioner på olika sätt. I vårens upplaga läggs stort fokus på det kommande EU-valet som i Sverige hålls den 9 juni 2024. I rapporten presenteras även information om förhandlingar inom aktuella EU-direktiv, bland annat om miljö- och klimat, EU:s sammanhållningspolitik, EU:s läkemedelspaket och utbildningsfrågor.  

Nedan följer en kortare sammanfattning om SKR:s nio prioriterade frågor och position på dessa inför valet och den kommande mandatperioden i EU. 

Välfärdsutveckling i en digital värld 

SKR vill att säkerhetsfrågor inom digitalisering får större uppmärksamhet. I detta spelar EU en viktig roll i att ta fram bra verktyg. Vidare anser SKR att EU bör bidra till innovation och utveckling av nya välfärdslösningar för kommuner och regioner, vilket inkluderar tillgång till datautbyte. SKR vill se tydliga regelverk och att dessa är teknikneutrala, eftersom det är i användningen av tekniken som problem uppstår snarare än tekniken i sig.  

Läs vidare om EU:s akt för gränsöverskridande datautbyte här

En ambitiös miljö-, klimat- och energipolitik som tar hänsyn till svenska kommuner och regioners förutsättningar 

Inom klimat-, miljö- och energipolitik trycker SKR på vikten av tidig samverkan med lokala och regionala myndigheter, speciellt i länder med ett starkt lokalt självstyre. Vidare förklarar SKR att EU bör undvika detaljkrav som försvårar förutsättningarna för att utveckla och använda bland annat bioenergi, biodrivmedel, fjärrvärme, kraftvärme och energiutvinning ur avfall. Samtidigt skriver SKR att Sverige behöver bli bättre på att tidigt delta i lagstiftningsprocesser för att beskriva och visa på den svenska situationen där Sverige på många sätt ligger i framkant i den gröna omställningen. Detta för att Sveriges framgångar genom redan igångsatta processer och tekniker för den gröna omställningen inte ska behöva omvandlas för att passa en EU-lagstiftning som inte är tillräckligt anpassningsbar och för teknikspecifik.  

SKR visar även på vikten av ökad kunskap och förståelse inom EU:s institutioner för Sveriges specifika förhållanden samt om det lokala självstyret och dess innebörd. Som exempel nämner SKR specifikt markanvändning där de beskriver vikten av den lokala kompetensen, och anser att det inte bör toppstyras eller detaljregleras från EU-nivå. 

Inom lagstiftning om markanvändning samt markhälsa har North Sweden tillsammans med nätverken Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) har tagit fram positioner och arbetat för att lyfta fram norra Sveriges förutsättningar. Bland annat anser man att förslagen saknar förståelse för den svenska kontexten samt att markdirektivet bör möjliggöra och inte försvåra för samhällsutbyggnad. I det ingår också den militära uppbyggnaden inom totalförsvaret och investeringar till den gröna omställningen. 

Läs om markdirektivet här 

Läs EFNSs position om markdirektivet här

Läs NSPAs position om markdirektivet här    

En hälso- och sjukvårdspolitik som respekterar nationella kompetenser och en läkemedelslagstiftning med helhetssyn 

Inom politikområdet för hälsa och sjukvård vill SKR att hälsa och sjukvård ska fortsätta vara en nationell kompetens och att EU istället ska anta ett starkt vård- och patientfokus. I det ingår arbete från både EU och medlemsländerna att säkerställa tillgången till läkemedel. EU:s arbete bör enligt SKR uppmuntra samarbete mellan medlemsländer och komplettera nationella åtgärder, medan huvudansvaret för bland annat folkhälsoarbetet, katastrofhantering, organisering och finansiering ska ligga på medlemsländerna.  

Läs mer om EU4Health och svara på det riktade samrådet som är öppet till 10 juni här

En livskraftig europeisk arbetsmarknad med en stark roll för social dialog 

Brist på arbetskraft och kompetens är en prioriterad fråga för SKR och inte minst för norra Sverige med den gröna omställningen. För att möta behoven vill SKR att EU arbetar för att så många ungdomar som möjligt når gymnasial nivå, att EU satsar på att fånga upp de ungdomar som varken arbetar eller studerar och att det finns välfungerande system för att locka till sig kvalificerad arbetskraft från tredje land. SKR vill även se att flyktingmottagandet är jämnare fördelat inom EU och att lokala och regionala perspektiv inkluderas i frågor om asyl- och flyktingmottagande.  

Läs EFNSs position om kompetensförsörjning här   

Läs NSPAs position om Brain Drain här     

En stark sammanhållningspolitik och en stark forsknings- och innovationspolitik 

I rapporten beskriver SKR fram sammanhållningspolitiken som EU:s viktigaste verktyg för att uppnå en smart, inkluderande och hållbar tillväxt och att en välfungerande politik förutsätter flernivåsamverkan och tydligt regionalt och lokalt inflytande. SKR vill se en sammanhållningspolitik som under nästa programperiod omfattar alla EU:s regioner, är platsbaserad och bidrar till långsiktigt kapacitetsbyggande för att möta den gröna omställningen. Bättre och starkare synergier mellan sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationspolitiken (FoI) lyfts också i rapporten, liksom bättre integrering av sammanhållningspolitiken med andra initiativ och fonder för att stärka EU:s konkurrenskraft och utveckling. Vidare anser SKR att FoI-finansiering ska bli enklare för kommuner och regioner att ta del av och att FoI-finansiering fortsatt ska vara behovsmotiverad och syfta till att lösa samhällsutmaningar. 

Läs om North Swedens deltagande på det senaste sammanhållningsforumet här

Läs Europaforum Norra Sveriges deklaration om förväntningar på EU:s sammanhållningspolitik efter 2027 här    

En väl utbyggd transportinfrastruktur som ger kommuner och regioner ökad tillgänglighet och goda förutsättningar för att verka för lägre utsläpp 

När det kommer till transportinfrastruktur ser SKR ett stort behov av att utveckla och förstärka drift och underhåll av transportsystemen, dels för den gröna omställningen, dels för det ökande säkerhetspolitiska trycket i Europa som kräver att infrastrukturen anpassas för ökad robusthet och motståndskraft. För att minska trafikstockningar och klimatpåverkan behöver godstransporter och personresor i högre grad flyttas från väg till järnväg, vilket enligt SKR kräver ökad kapacitet och bättre samordning mellan olika operatörer. 

TEN-T-lagstiftningen är av stor betydelse för norra Sverige där en fungerande transportinfrastruktur är nödvändig för kompetensförsörjning och den gröna omställningen. North Sweden har tillsammans med andra nätverk arbetat för att inkludera fler hamnar och urbana noder i regionerna och säkerställa utbyggnaden av järnvägar, såsom Norrbotniabanan som är en viktig prioritering.  

Läs vidare om Järnvägsforum Norr 2024, norra Sveriges största infrastrukturkonferens, som tog plats i april 2024 och som North Swedens Lotta Rönström modererade här

Läs mer om EFNS påverkansarbete på EU:s transportpolitik här och här

Demokrati, delaktighet, tolerans, jämställdhet och respekt för det lokala självstyret 

SKR förespråkar en stark demokratisk grund inom EU, där lokalt självstyre och medborgardelaktighet är centrala. EU bör främja demokrati, stödja jämställdhetsarbete och fortsätta kampen mot korruption på både lokal och regional nivå. I detta ingår respekt för det lokala självstyret och att det genomsyrar alla nivåer inom EU och nationellt. Vidare vill SKR se ett ökat demokratiskt deltagande inom EU och att EU främjar, stödjer och hjälper till att utveckla jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå.  

Den inre marknaden ur ett lokalt och regionalt perspektiv 

Det åttonde området som SKR fokuserar på är den inre marknaden med fokus på det lokala och regionala perspektivet och beskriver hur den inre marknaden är avgörande för näringslivets förutsättningar, kompetensförsörjning och statsstöd. SKR kommer arbeta för att EU:s upphandlingsregler inte ska försvåra och skapa administrativa bördor för kommuner och regioner. Vidare vill SKR se proportionella krav som tar hänsyn till den inre marknadens behov och flexibilitet för samhällsutvecklingen. Mer specifikt anses det att EU bör använda gruppundantagsförordningen på ett effektivt sätt som innehåller relevanta stödåtgärder, speciellt inom områdena energieffektivisering och renovering. De betonar även vikten av ett gynnsamt företagsklimat för att stödja lokala näringsliv, skapa attraktiva samhällen och arbetstillfällen samt för en fungerande välfärd.  

Läs North Swedens senaste rapportering om EU:s inre marknad här 

EU i Sverige – när EU-beslut implementeras i svensk lagstiftning 

Det sista området handlar främst om finansieringsprincipen där SKR vill driva för att principen också ska tillämpas vid nya åtaganden efter EU-beslut där den svenska regeringen varit involverad. Det innebär att svenska staten även bör kompensera kommuner och regioner för EU-beslut som tar sikte på kommuners och regioners verksamhet. SKR betonar vikten av att tidigt engagera sig i beredningsprocesser för att kunna påverka beslutsunderlag och därigenom slutresultatet. I detta vill SKR se tydliga och regelbundna nationella samrådsprocesser när Sverige medverkar i utformningen och implementeringen av ny EU-lagstiftning.  

Alla ovan nämnda områden och andra färdigförhandlade direktiv går att läsa om i SKR:s senaste upplaga av “På gång inom EU” här  

/Jenny Hammersland 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information