NSPA i möte med EU-kommissionen om arktisk politik

Den 20 januari hade Brysselkontoren för nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), möte med EU-kommissionens generaldirektorat DG Mare som håller i pennan för EU:s kommande arktiska politik.

Den inledande diskussionen med Raphael Goulet, Iglika Yakova och Dokalos Vasileios från EU-kommissionens generaldirektorat DG Mare var viktig då enheten tillsammans med EU:s utrikestjänst ansvarar för revideringen av EU:s integrerade politik för Arktis. Den är under bearbetning sedan höstens konsultation om den arktiska politiken som NSPA gemensamt svarade på. NSPA har under hösten haft möten med EU:s arktiska ambassadör Michael Mann från utrikestjänsten och nu var det EU-kommissionens tur genom DG Mare, inför deras arbete med att under våren ta fram ett förslag på en uppdaterad arktisk strategi för EU. Under det en timmes långa mötet förklarade NSPA:s Brysselföreträdare vilka NSPA är, hur man har arbetat historiskt samt vad man från regionen har för ambitioner och förhoppningar inför EU:s kommande arktiska politik. I sin tur fick NSPA höra vad kommissionen har för planer. 

NSPA:s synpunkter 

NSPA har varit delaktig i EU:s policyarbete sedan många år och har således en god dialog med EU-kommissionen. Inledningsvis fick kommissionen höra vilka utmaningar som det europeiska Arktis står inför och varför engagemanget hemifrån är så pass starkt. Från NSPA:s sida uppskattas framförallt att den nuvarande arktiska policyn bygger på ett starkt fokus för att från EU bidra till hållbar utveckling i den arktiska regionen med de egna arktiska regionerna i fokus. Regionens tradition av arbete med Arktis går långt tillbaka. Att lösa gemensamma utmaningar i Barentssamarbetet är ett exempel. I diskussion om den nuvarande arktiska EU-politiken och vad NSPA skulle vilja se i den kommande, lade NSPA tonvikt vid att beskriva olika förslag, nödvändiga för att främja innovation och tillväxt i det europeiska Arktis. NSPA vill inte se restriktioner i hur EU-medel kan användas till olika delar såsom skog, energi och forskning.  

EU:s tillväxtstrategi gröna given bör kopplas ihop med regionens utmaningar, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter regionens naturresurser och kunskap skulle kunna komma EU till ännu större nytta i den pågående gröna omställningen. Det är viktigt att i dialog mellan regionerna och EU hitta balansen i det som hållbar utveckling handlar om; ekonomisk utveckling till gagn för hela EU inom ramen för en hållbar ekologisk och klimatsmart utveckling. Gällande arktisk forskning och innovation vill NSPA se en bredare definition än dagens fokus på Polarforskning samt erhålla bättre verktyg för att rikta stöd till forskning i arktiska miljöer som i sin tur skulle kunna gynna testbeddmiljöer för hela EU. 

EU-kommissionens inställning 

Raphael Goulet, enhetschef på DG Mare, började med att tacka NSPA för svaret på kommissionens konsultation om den arktiska politiken under hösten 2020. Han riktade även ett specifikt tack till norra Sverige och norra Finland som genom sin geografiska placering möjliggör för EU att vara en del av Arktis. Han uttryckte sedan sin uppskattning till hela NSPA där han ser att det finns ett tryck att arbeta för en hållbar och grön omställning vilket gynnar hela EU. Han framhöll även sin positiva syn på att regionen visat sig vara lösningsorienterad istället för självömkande genom att fokusera på lösningar på regionala utmaningar och ett tätare samarbete över gränser, även med utmaningar att hantera. I och med att han tidigare haft en roll i EU-kommissionens regionala enhet så har han den vägen kommit i kontakt med NSPA:s arbete. 

Goulet intygade att EU inte glömmer bort Arktis eller regionerna i Arktis eftersom det finns ett stort intresse för Arktis inom EU-kommissionen. Måhända att det ligger lite långt bort från Bryssel men Arktis ligger nära kommissionens övriga intresseområden, vilket visades av att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt State of the Union lyfte fram en uppdaterad Arktisk policy som en av prioriteringarna för EU:s globala arbete det kommande året. Avslutningsvis meddelade han att kommissionen förbereder att gå ut med slutsatserna från höstens arktiska konsultation under våren och att ett större arktiskt forum kommer att hållas i Bryssel till hösten, att följa på det EU Arctic Forum som hölls i Umeå 2019. Han efterfrågade även från NSPA att ge exempel på regionala konkreta exempel på hur regionen arbetar med hållbarhet och den gröna omställningen inom ramen för den gröna given. Information som enligt Goulet vore värdefull för det pågående arbetet. 

Hans kollega Iglika Yakova, som tillsammans med Dokalos Vasileios arbetar DG Mare med utformning av EU:s arktiska politik, framhöll att de kommer att hålla kontakten med NSPA månaderna framåt under den tid som sammanställningen av höstens arktiska konsultation kommer att ta. 

/Julia Hanson

Om du missat att läsa om North Swedens engagemang vid NSPA:s möten med representanter från EU-institutionerna under hösten 2020, finns en rad nyheter att läsa här:

Läs vår nyhet om NSPA:s möte med EU:s arktiska ambassadör, den 4 november

Läs vår nyhet om Arctic Five i möte med EU:s arktiska ambassadör, den 22 oktober

Läs vår nyhet om rundabordssamtal om det europeiska Arktis efter 2020, den 13 oktober

Läs vår nyhet om utvecklingsmöjligheter för öar, bergsområden och glesbefolkade områden i EU:s regionalstöd efter 2020, den 15 oktober

Läs vår nyhet om NSPA:s möte med EU-kommissionens DG Regio, den 22 september 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information